KVARTALSREDOGÖRELSE FÖRSTA KVARTALET 2015

Första kvartalet

 • Intäkter 572 TSEK
 • Rörelseresultat -1 636 TSEK
 • Resultat efter skatt -1 656 TSEK
 • Resultat per aktie* -0,49 SEK
 • Resultat per aktie efter full utspädning* -0,37 SEK

*= antalet aktier är beräknat på 3 351 560, vilket Bayn Europe AB haft efter noteringen på First North den 12 nov 2014. Antalet utestående teckningsoptioner är 1 065 649 stycken.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Ett utvecklingsprojekt delfinansierat av Tillväxtverket avslutades. Målet att lansera produkter med högre hälsostatus och miljövänligare produkter primärt mot den Baltiska marknaden har i och med detta projekt påbörjats.
 • En framgångsfaktor vid mötet med våra presumtiva kunder är att kunna visa möjligheter med att byta traditionella sötningsmedel som socker och artificiella sötningsmedel till kalorifria, naturliga sötningsmedel. Vår utvecklingsavdelning har under perioden skapat en rad nya demoprodukter inom bland annat konfektyr och choklad som vi bedömer ha stor marknadspotential.
 • Ytterligare medarbetare har rekryterats främst till att förstärka vår säljorganisation.
 • Försäljningen, som leds från Stockholm, har medarbetare som finns nära våra prioriterade marknader och med goda kunskaper kring respektive marknad och kundernas behov. Tillsammans med våra distributörer når vi marknader i mer än 28 länder.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Bayn Europe AB har erhållit uppdrag från ett i Turkiet ledande företag inom agrikultur som har intresse att påbörja stevia-produktion för den inhemska marknaden. En förstudie kommer att genomföras och fortsatta diskussioner kring framtida samarbeten har inletts.
 • Anders Holmgren avslutade sitt tidsbegränsade konsultuppdrag som COO.
 • Bayn deltar på de mässor och konferenser som bidrar till utveckling av vår verksamhet. Under rapportperioden deltog vi på Vitafood i Genève.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Bayn Europe AB (publ) är ett svenskt bolag som sedan 2009 arbetar mot i första hand den europeiska marknaden för att utveckla, marknadsföra och sälja naturliga, kalorifria sötningsmedel baserade på från steviablad extraherade Rebaudioside A (RebA). Bayn arbetar med målsättningen att vara ett av de ledande företagen i att förse dryckes- och livsmedelsindustrin i Europa med flera högkvalitativa och förfinade produkter baserade på RebA. Bayns steviaprodukter säljs under varumärket EUREBA.

VD HAR ORDET

Vi vill göra skillnad, vi vill åstadkomma förändring och påverka. Trots de vitt omskrivna negativa hälsoeffekter som fetma och efterföljande sjukdomar, som till exempel diabetes II, har många konsumenter svårt att motstå socker. I många västerländska länder är sockerkonsumtionen nära 40 sockerbitar per dag att jämföra med rekommenderat sockerintag på högst 9 till 11 sockerbitar.

Kemiska sötningsmedel har i senare studier visat sig ha motsatt effekt mot viktminskning och dessutom en negativ påverkan på både kropp och natur.

Medvetenheten hos oss konsumenter ökar och i allt högre grad efterfrågas naturliga alternativ till kemiska ingredienser och den för höga sockerkonsumtionen ifrågasätts och diskuteras allt mer. Det är vi konsumenter som genom våra köpbeteenden bestämmer produktutbudet i våra butiker.

Flera multinationella företag i mat- och dryckesindustrin har nu börjat ta bort kemiska ingredienser som t.ex. Aspartam i sina produkter. Fler och fler producenter är intresserade av att ta fram produkter med reducerat sockerinnehåll och stevia för att minska kaloriinnehållet eller för att helt ersätta sockret med stevia.

Med ökade resurser har Bayn gjort större avtryck i marknaden. Med ökade aktiviteter och feedback från kunder har vårt marknadsdrivande arbete med recept och demoprover ökat. Mottagandet från våra kunder är väldigt positivt avseende smak och kostnadsbild. 

Vi är på rätt väg.

Lucy Dahlgren, VD Bayn Europe AB

FINANSIELL RAPPORT

Intäkter
Totala intäkter under första kvartalet har ökat till 572 (451) TSEK. Nettoomsättningen uppgick till 207 (124) TSEK.

Kostnader
Kostnaderna ökade under första kvartalet till 2 208 (933) TSEK. Kostnadsökningen är hänförlig till ökade konsultkostnader inom kvalité, utveckling och administration.

Resultat
Rörelseresultatet minskade till – 1 636 (-482) TSEK

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 567 (-224) TSEK.
Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till 4 526 (225) TSEK.

Nyemission
Under första kvartalet har nyemissioner om 0 (3 722) TSEK genomförts.

Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 283 (327) TSEK för delåret, och bestod av aktiverade utvecklingskostnader om 283 (327) MSEK.

Övrigt

Personal
Medelantalet anställda var under perioden 6 (2) och antalet anställda vid periodens utgång var 8 (3).

Antal aktier
Bolaget hade 3 351 560 aktier per den 31 mars.

Det finns 1 065 649 utestående teckningsoptioner.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Bayn Europe ABs resultat och finansiella ställning påverkas av olika riskfaktorer som skall beaktas vid en bedömning av bolaget och dess framtidspotential. För övriga risker hänvisas till investeringsmemorandumet och företagets hemsida www.bayn.se.

Redovisningsprinciper
Denna kvartalsredogörelse är upprättad enligt Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens Allmänna Råd och redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Framtidsutsikter
Ingen prognos lämnas för kvartal 2.

Nästa rapportdatum
Delårsrapport för perioden april – juni 2015 publiceras den 31 augusti 2015.

Denna kvartalsredogörelse har ej granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 18 maj 2015

Bayn Europe AB (publ)

Lucy Dahlgren
VD

Ta del av hela redogörelsen i bifogad pdf eller på företagets hemsida www.bayn.se under Investors/Finansiella rapporter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Holmström, Styrelseordförande
Bayn Europe AB, Hornsgatan 79, 118 49 Stockholm
E-mail: lh@bayn.se
Mobil: +46 70 674 82 48

Bilagor