Första kvartalet i korthet

– Intäkter 593 (572) TSEK

– Rörelseresultat -1 225 (-1 635) TSEK

– Resultat efter skatt -1 242 (1 656) TSEK

– Resultat per aktie* -0,33 (-0,44) SEK

– Resultat per aktie efter full utspädning* -0,33 (-0,44) SEK

*= antalet aktier är beräknat på 3 788 916

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

– Bayn utvecklas till en sockerreduceringsspecialist och en specialistresurs för stöd inom produktutveckling inom livsmedelsindustrins hela värdekedja. 


– En ny affärsmodell togs fram utifrån Bayns samlade erfarenhet från kundbesök. Vi har byggt vårt erbjudande utifrån kundernas olika problemställningar och erbjuder attraktiva lösningar för kunder oavsett storlek och tidigare erfarenhet av sockerreduktion. 


– Baserat på den nya kommunikationsplattformen genomfördes intensiva marknadsaktiviteter och kundbesök för att presentera Bayns nya produktportfölj med segmenterade produktkategorier som möter de olika behoven hos olika typer av livsmedelsproducenter. 


– Bayn deltog på flera stora branschmässor och presenterade sin nya portfolio som fick positiva återkopplingar. 


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN 


– Flera testordrar kom in från Europa, en industriell order från Sydafrika och en större testorder från Kina. Leveranser av dessa ordrar genomfördes. 


– En nyemission genomfördes 9-24 maj. Emissionslikviden kommer att användas för att utöka aktiviteterna inom marknadsföring och försäljning. 


– För att befästa Bayns nya kommunikationsstrategi togs en ny webplattform fram som avspeglar Bayns marknadsdrivna inriktning. 


– Utvecklingen av Bayn Studio, ett innovationscentrum för produktdesign och utbildning i sockerreducering, påbörjades. Bayn Studio öppnas i Gävle hösten 2016 


VERKSAMHETSBESKRIVNING

Bayn är ett kunskapsorienterat företag som hjälper livsmedelsproducenter i världen att möta marknadens krav för en hälsosammare värld. Bayns lösningar reducerar socker i produkter och skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Våra naturliga lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

VD HAR ORDET

Årets första kvartal har varit fyllt av intensiva marknads- och försäljningsaktiviteter för att sprida kunskapen om vår lösning för sockerreduktion. Vi har besökt många kunder, deltagit i mässor och skickat mängder av varuprover. Kontakterna med marknaden är mycket positiva och vi känner oss övertygade om att vi kommer att se resultat av detta arbete i form av ordrar under nästa kvartal.

Alla positiva kontakter med marknaden det här kvartalet har ingett oss förtroende. Vi tror att tiden närmar sig då Bayns tjänster kommer att efterfrågas i allt större utsträckning så att vi kan förverkliga vår viktiga mission att bygga en hälsosammare värld.

Socker är en avgörande faktor för de växande problemen med livsstilssjukdomar såsom fetma och typ 2-diabetes i Europa och övriga världen. Världshälsoorganisationen har halverat sin dagliga rekommendation av sockerintag och rekommenderar numera att vi bör begränsa sockret till motsvarande åtta sockerbitar per dag. Det är mindre än vad två glas juice eller en flaska läsk innehåller. Samtidigt visar en nyligen genomförd konsumentundersökning* att 58 procent av befolkningen i dag tillhör en grupp som bryr sig om sin hälsa och vill äta näringsrik mat.

Jag grundade Bayn med utgångspunkt i min roll som mamma – jag ville skapa hälsosammare produkter för mina döttrar. Det som driver oss på Bayn är förhoppningen att vi kan öka medvetenheten om hur mycket socker vi människor stoppar i oss varje dag, och att hjälpa livsmedelsproducenter att producera sockerreducerade alternativ.

De livsmedelsproducenter vi möter, särskilt i Europa, är väl medvetna om att deras kunder har börjat leta efter produkter som innehåller mindre socker och passar bättre in i en hälsosam livsstil. Men de känner ett lätt motstånd, eftersom de inte är säkra på om efterfrågan av sockerreducerade produkter är tillräckligt hög, och de är rädda att en satsning på sockerreducerade produkter därför inte blir lönsam. Deras beslut är därför att vänta och se och det är för närvarande ett stort gap mellan folkets önskan och marknadens utbud. Efterfrågan av hälsosammare produkter är verklig och kommer att skapa mycket goda affärsmöjligheter för livsmedelsbranschen. Det är detta som berättigar Bayns existens.

Bayn arbetar med att hitta lösningar och recept för sockerreducerad mat och dryck som smakar gott. Många ingredienser måste sammanverka för att nå ett bra slut- resultat. Därför har Bayn direktkontakt med tillverkare av olika typer av hälsosamma ingredienser. Vi tar fram nya formuleringar och kan därmed tillmötesgå alla steg i värdekedjan.

Genom våra lösningar kan vi hjälpa livsmedelsproducenter att välja rätt kombination av hälsosamma ingredienser och skapa produkter som smakar bra och snabbt blir klara för industriell produktion.

Under de senaste åren har Bayn utvecklats till ett marknads- och lösningsorienterat företag. Våra sockerreduceringsspecialister och forskare har utvecklat över 50 formuleringar i olika kategorier såsom choklad, mandelmassa, sylt, drycker, godis och glass, som alla har antagits av livsmedelsindustrin. Vi är redo att leverera till marknaden. Tillsammans kan vi bygga en hälsosammare värld.

Lucy Dahlgren, VD

*DuPont Nutrition 6 Health, Mars 2016.

FINANSIELL RAPPORT

INTÄKTER

Totala intäkter under första kvartalet har ökat till 593 (572) TSEK. Nettoomsättningen uppgick till 293 (207) TSEK.

KOSTNADER

Kostnaderna minskade under kvartalet till 1 818 (2208) TSEK. Kostnadsminskningen är hänförlig till personalkostnader.

RESULTAT

Rörelseresultatet ökade till – 1 225 (-1 636) TSEK

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -304 (-1 566) TSEK.

Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till 1007 (4 526) TSEK.

NYEMISSION

Under första kvartalet har nyemissioner om 0 (0) TSEK genomförts.

INVESTERINGAR

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 299 (283) TSEK för delåret, och bestod av aktiverade utvecklingskostnader om 299 (283) TSEK.

ÖVRIGT

Personal

Medelantalet anställda var under perioden 6 (6) och antalet anställda vid periodens utgång var 6 (8).

Antal aktier

Bolaget hade 3 788 916 aktier den 31 mars (3 351 560). Genomsnittligt antal aktier för räkenskapsåret var
3 788 916 (3 394 815).

Bayn Europe ABs resultat och finansiella ställning påverkas av olika riskfaktorer som skall beaktas vid en bedömning av bolaget och dess framtidspotential. För övriga risker hänvisas till investeringsmemorandumet och företagets hemsida www.bayn.se.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna kvartalsredogörelse är upprättad enligt Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens Allmänna Råd och redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER

Under kvartalet har ett lån om 400 000 kr erhållits för att kortsiktigt täcka behov av rörelsekapital.

FRAMTIDSUTSIKTER

Ingen prognos lämnas för kvartal 2.

NÄSTA RAPPORTDATUM

Delårsrapport för perioden april-juni 2016 publiceras den 25 augusti 2016.

Mangold Fondkommission AB (tel. +46 8 5030 1550) är Bolagets Certified Adviser.

Denna kvartalsredogörelse har ej granskats av bolagets revisorer.

Stockholm 24 maj 2016

Bayn Europe AB (publ)

Bilagor