Tredje kvartalet

 • Intäkter  495 TSEK
 • Rörelseresultat  -1 488 TSEK
 • Resultat efter skatt  -1 506 TSEK
 • Resultat per aktie*  -0,45 SEK
 • Resultat per aktie efter full utspädning*  -0,34 SEK

*= antalet aktier är beräknat på 3 351 560, vilket Bayn Europe AB haft efter noteringen på First North den 12 nov 2014. Antalet utestående teckningsoptioner är 1 065 649 stycken som utgavs som units tillsammans med aktier i samband med noteringen på Nasdaq First North.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Stärkt distributionssamarbete genom workshops, gemensamma kundbesök och ökat antal kundbesök.
 • Ökad försäljningsaktivitet från fyra länder förra året till 12 länder till dags dato
 • Ökat kundintresse och positiv feedback för EUREBA-lösningar.
 • EUREBA918 tillverkades framgångsrikt i ett industriellt försök och en första provbeställning gjordes från en engelsk dryckestillverkare.
 • Arbetet med EUREBA marzipan och chokladblandningar från laboratorium till industriell skala har påbörjats.
 • Företagets organisation genomgick en transformering från produktdriven till marknads- och försäljningsdriven och denna ändring har fått positiv feedback.
 • Bayns innovation manager blev invald i styrelsen för SSN, Sveriges Sensoriska Nätverk.
 • Bayn deltog och presenterade naturlig sockerreduktion för choklad på SSNs symposium med 30 deltagare från livsmedelsindustrin och universitet.
 • En förstudie kring stevia-produktion för den inhemska marknaden i Turkiet, som beställts av Bayn av ett ledande företag inom agrikultur, färdigställdes och överlämnades.
 • Bayn deltog i en mässa om naturliga ingredienser i Turkiet. EUREBA-produkter demonstrerades och mottog positiv feedback.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • En ny kommunikationsstrategi togs fram som länkar Bayns värdegrund med marknadens behov
 • Bayn har fokuserat på försäljning, proaktiva kundkontakter, Barentz workshops och gemensamma kundbesök. Mer reell marknadsinformation och fler reaktioner sammanställdes och analyserades för att säkra Bayns ställning i den dynamiska marknaden för naturlig sockerreduktion.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Bayn Europe är ett kunskaps- och innovationsinriktat företag som hjälper livsmedelsindustrin i världen att hitta nya affärsmöjligheter och överträffa konkurrensen genom att reducera socker i produkter och skapa nya produkter med färre kalorier. Våra lösningar är baserade på naturliga sötningsmedel av naturligt ursprung, vetenskaplig forskning och kreativa recept.

VD har ordet

Bayns transformering från ett forsknings- och produktdrivet företag till ett marknads- och försäljningsföretag har fört med sig positiva förändringar i vår interna organisation. Ansvarsfördelningen är nu tydligare och organisationen är bättre strukturerad. I samband med denna transformering har vi utarbetat en ny kommunikationsstrategi som på ett tydligare sätt länkar Bayns värdegrund med marknadens behov. I vår nya kommunikationsstrategi lyfts Bayns konkurrenskraft och utpräglade fördelar fram och dessa kommer att vara centrala i vår framtida kommunikation så att vi med övertygelse kan penetrera marknaden och stärka Bayns position.

Bayn erbjuder sina kunder, dvs livsmedelsindustrin, en helhetslösning för naturlig sockerreduktion, något som särskiljer oss från andra steviabolag. Vår helhetslösning för sockerreduktion, med recept som alltid ger förbättringar i både smak, upplevelse och hälsa, tillför kunderna ökad konkurrenskraft, nöjda konsumenter och en generellt hälsosammare värld. Allt i samma formula. Detta kallar vi ”The EUREBA effect”. Idag har Bayn totalt ca 50 lösningar som kan industrialiseras och kommersialiseras av våra kunder.

Bayns innovation manager Nina Sundqvist blev invald i styrelsen för SSN, Sveriges Sensoriska Nätverk, en ideell förening med individuella medlemmar från företag, forskningsinstitut, universitet och högskolor i Sverige och övriga Norden som arbetar eller forskar inom sensorik. Samarbetet med SSN tillför Bayn ett solitt industriellt nätverk och en teknisk kommunikationsplattform för tillämpning av sensorisk vetenskap för naturlig sockerreduktion.

Tillsammans med vår produktions- och anläggningspartner D-A Ltd i Bulgarien har vi genomfört industriella provblandningar med EUREBA918. Efter en strikt kvalitetskontroll såldes produkten och distribuerades till fler än tio producenter i bl a Storbritannien, Belgien och Baltikum för tester på marknaden.

Under Q3 utfördes och överlämnades en förstudie som hade beställts av en av Bayns kunder i Turkiet. Tillsammans med professor Jan Geuns vid universitet Leuven, Belgien, (en av de främsta initiativtagarna för ansökan om godkännandet av stevia i EFSA – European Food Safety Authorisation) utvärderades möjligheten att starta steviaodlingar i Turkiet. I samband med studien genomfördes en effektiv teknisk studieresa till Bayns stevialeverantörer i Kina tillsammans med Bayns turkiska partner.

Bayn deltog i mässan för naturliga ingredienser i Istanbul tillsammans med vår partner Barentz. Bayn kommer även att delta i den större mässan ”Food Ingredients in Europe” i december där fler EUREBA-produkter kommer att demonstreras.

Bayns transformering från ett forsknings- och produktdrivet företag till ett marknads- och försäljningsföretag, tillsammans med vår djupa know-how inom naturliga sötningsmedel, vår omfattande produktionskunskap och vårt team av kreativa applikationsspecialister, lägger grunden för vår övertygelse om att kunna erbjuda livsmedelsindustrin konkurrensfördelar, konsumenterna hälsosammare produkter och bidra till en friskare värld – allt detta samlas i vår formula: The EUREBA effect!

Lucy Dahlgren, VD Bayn Europe AB


FINANSIELL RAPPORT

Intäkter

Totala intäkter under tredje kvartalet har ökat till 495 (469) TSEK. Nettoomsättningen uppgick till 42 (200) TSEK.

Kostnader

Kostnaderna ökade under tredje kvartalet till 1983 (1738) TSEK. Kostnadsökningen är hänförlig till personalkostnader och kundrelaterade kostnader.

Resultat

Rörelseresultatet minskade till -1488 (-1273) TSEK

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1743 (-2620) TSEK.

Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till 799 (0) TSEK.

Nyemission

Under tredje kvartalet har nyemissioner om 0 (2619) TSEK genomförts.

Investeringar

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 (0) TSEK för delåret, och bestod av aktiverade utvecklingskostnader om -453 (-269) MSEK.

Övrigt

Personal

Medelantalet anställda var under perioden 6 (4) och antalet anställda vid periodens utgång var 6 (4).

Antal aktier

Bolaget hade 3 351 560  aktier per den 2015-09-30.

Det finns 1 065 649 utestående teckningsoptioner.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bayn Europe ABs resultat och finansiella ställning påverkas av olika riskfaktorer som skall beaktas vid en bedömning av bolaget och dess framtidspotential. För övriga risker hänvisas till investeringsmemorandumet och företagets hemsida www.bayn.se.

Redovisningsprinciper

Denna kvartalsredogörelse är upprättad enligt Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens Allmänna Råd och redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Närstående transaktioner

Inga närstående transaktioner har skett under kvartalet.

Framtidsutsikter

Ingen prognos lämnas för kvartal 4.

Nästa rapportdatum

Delårsrapport för perioden okt-dec 2015 publiceras den 23 februari 2016.

Mangold Fondkommission AB (tel. +46 8 5030 1550) är Bolagets Certified Adviser.

Denna kvartalsredogörelse har ej granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 23 november 2015

Bayn Europe AB (publ)

Lucy Dahlgren, VD

Bilagor