FÖRSTA KVARTALET I KORTHET

Intäkter 1 044 (992) TSEK

Rörelseresultat -3 230 (-1 838) TSEK

Resultat efter skatt -3 249 (-1 863) TSEK

Resultat per aktie* -0,32 (-0,28) SEK

Resultat per aktie efter full utspädning* -0,24 (-0,24) SEK

* Antalet aktier är beräknade på 10 061 587. Antalet utestående teckningsoptioner är 1 500 604.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

  •  Bayn har kommit överens med HuaHe International Asset Management Ltd. i Kina om att starta ett joint venture för sockerreducering.
  •  Efter en tids produktutveckling fick Bayn Europe en första kommersiell order av stevia från en ledande chokladtillverkare enligt pressmeddelande i december 2016. Ett års utvärdering gav en följdorder till ett värde av cirka 300 TSEK med löpande leverans under 2018. 
  •  Bayn Europes digitala plattform för sockerreduktion fick EU-kommissionens kvalitetsstämpel ”Seal of Excellence” för Horizon 2020. Bayn har erhållit 500 TSEK för utveckling av den digitala plattformen.
  •  Bayn Europe har stärkt sin position på marknaden för sockerreducering genom att bredda sitt fokus på konsumentsegmentet med sitt varumärke takk!®. Konceptet takk!® kommer att fokusera på konceptbutiker för sockerreducering, med provkök, svenskt kafé och försäljning av sockerreducerade konsumentprodukter.
  •  Styrelsen för Bayn Europe AB utsåg Patrik Edström till ny VD för bolaget från och med 1 april 2018. Han efterträdde Lucy Dahlgren som förblir på bolaget och som kommer att väljas till styrelseledamot vid årsstämman i maj. Lucy kommer att fortsätta som affärsutvecklare för Bayn.
  •  Bayn har tillsammans med Garetta, expert på drycker och slush, utvecklat fyra drycker utan tillsatt socker för lansering på Skånes Djurpark.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

  •  Bayn har, via Bolagets distributör i Baltikum, mottagit en genombrottsorder för sina lösningar för sockerersättning som är utvecklade och producerade i Europa. Den första leveransen är schemalagd till maj i år med månatliga försändelser förutsedda att fortgå under hela året. Det totala ordervärdet förväntas ligga på cirka 600 TSEK.
  •  Bayn Europe har i samarbete med en schweizisk glasstillverkare tagit fram fyra smaker av gelato som klarar de hårda kostkraven på schweiziska sjukhus.
  •  Bayn genomför en nyemission om 6,6 MSEK med teckningsperiod 30 maj till 19 juni.

VD HAR ORDET

Socker är en av världens billigaste råvaror. Därmed är det också en viktig råvara när en producent

jagar marknadsandelar eller välbehövliga marginaler. Det är också förklaringen till varför de stora etablerade tillverkarna har så svårt att gå från ord till handling och inte bara tala om att de tänker reducera sockret i sina produkter, utan faktiskt också göra det.

Inom forskarvärlden, och dit hör min egen far som har forskat på livsmedelsteknologi i hela sitt liv, har man börjat betrakta överkonsumtionen av socker som vår tids svar på de tobaksrelaterade sjukdomarna som man blev medveten om för ett halvt århundrade sedan.

Bayns sötningslösning EUREBA och vårt högintensiva sötningsmedel NAVIA, utvecklade från naturliga källor, får beröm från forskare och utvecklare, men marknadsavdelningarna vågar ofta inte ta det steg som krävs för att börja lansera sockerreducerade produkter. Om de faktiskt gör det, så väljer de gärna kemiskt framställda sötningsmedel eftersom de är billigare men inte lika välsmakande.

Effekten blir att konsumenterna känner sig vilseförda. Det finns gott om sockerreducerade produkter från mindre tillverkare, vilket bevisar att behovet finns och att marknaden är beredd. Bakom texten ”utan tillsatt socker” döljer sig däremot oftast kemiskt framställda sötningsmedel som dels är svåra att dosera så att inte slutprodukten blir översötad, och dels nästan alltid ger en obehaglig bismak.

Bayn har under åtta år hjälpt livsmedelsindustrin att utveckla lösningar för att söta livsmedel och reducera kalorier. Lösningar som bygger på naturliga råvaror och fibrer. Gradvis har vi övergått från ett ingrediensföretag till ett kunskapsföretag. En konsekvens av det är att jag och vår styrelse tog beslutet att stöpa om Bayns organisation för att bättre kunna tillvarata de chanser som den internationella marknaden ger. Vi har bytt ut hälften av våra marknadskanaler, vi har renodlat organisationen och förstärkt försäljningsavdelningen, vilket har möjliggjort att vi har kunnat öppna flera nya marknader bara i år.

Volymförfrågningar, prover och affärsupplägg har ändrats från mindre volymer av ingredienser till större förfrågningar på speciallösningar. Denna försäljning förkortar ”time to market” då våra lösningar förkortar producenternas produktutveckling väsentligt.

I det här läget har jag tagit beslutet att lämna min position som VD till Patrik Edström för att övergå till affärsutveckling och styrelsearbete på heltid.

Patrik har spelat en viktig roll i företagets expansion på den kinesiska marknaden så väl som för utvecklandet av nyckelkunder. Han har erfarenhet från ett flertal höga befattningar inom multinationella organisationer i Europa, Asien och på den amerikanska kontinenten, och påtaglig marknads- och industrikunskap för att ta Bayn Europes försäljning och utveckling till nästa steg.

Jag känner fullt förtroende för Patrik och ser fram emot att fortsätta Bayns strävan för ett sockerreducerat samhälle tillsammans med honom.

Lucy Dahlgren

FINANSIELL RAPPORT

INTÄKTER

Totala intäkter under första kvartalet har ökat till 1 044 (992) TSEK. Nettoomsättningen uppgick till 587 (710) TSEK.

KOSTNADER

Kostnaderna ökade under kvartalet till 4 274 (2 830) TSEK.
Kostnadsökningen är hänförlig till varuinköp, avskrivningar samt personalkostnader.

RESULTAT

Rörelseresultatet minskade till -3 230 (-1 838) TSEK.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -217
(-2 436) TSEK. Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till 225 (1 117) TSEK. Bolagets likviditetssituation följs löpande och bolaget är i behov av ytterligare finansiering. Denna tillgodoses genom kommande nyemission samt även genom den långsiktiga finansieringslösningen tillsammans med L1 Capital som finns på plats.

KONVERTERING

Under perioden har 747 469 st aktier konverterats.

INVESTERINGAR

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 341 (247) TSEK för perioden, och bestod av aktiverade utvecklingskostnader om 341 (247) TSEK.

ÖVRIGT

Personal

Medelantalet anställda var under perioden 8 (8) och antalet
anställda vid periodens utgång var 10 (8).

Antal aktier

Bolaget hade 10 061 587 aktier den 31 mars (7 751 627). Det fanns 1 500 604 utestående teckningsoptioner per den 2018-03-31.
Genomsnittligt antal aktier under perioden var 9 790 381
(6 904 405) aktier.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Bayn Europe ABs resultat och finansiella ställning påverkas av olika riskfaktorer som skall beaktas vid en bedömning av bolaget och dess framtidspotential. För övriga risker hänvisas till investeringsmemorandumet och företagets hemsida www.bayneurope.com

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna kvartalsredogörelse är upprättad enligt Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens Allmänna Råd och redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER

För att täcka likviditetsbehovet fram till att nyemissionen är genomförd, tecknades under kvartalet brygglån om 1 350 TSEK.

FRAMTIDSUTSIKTER

Ingen prognos lämnas för kvartal 2.

NÄSTA RAPPORTDATUM

Delårsrapport för perioden april-juni 2018 publiceras den 27
augusti 2018.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

BAYN EUROPE AB är ett kunskapsorienterat företag som hjälper livsmedelsproducenter i världen att möta marknadens krav för en hälsosammare värld. Bayns lösningar reducerar socker i produkter och skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Våra lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning och i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin, resulterar i högkvalitativa, innovativa, hälsosamma basrecept och produkter.

Mangold Fondkommission AB (tel. +46 8 5030 1550) är Bolagets Certified Adviser.

Denna kvartalsredogörelse har ej granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 24 maj 2018 Bayn Europe AB (publ.)

För mer information kontakta Patrik Edström, VD, Bayn Europe AB, e-mail: pe@bayn.se

Stockholm, 24 maj 2018

Bayn Europe AB (publ.)

Bilagor