Säsongsmässigt är första kvartalet den svagaste perioden på året för våra bolag. Trots detta slår vi försäljningsrekord, med en organisk tillväxt på 25 % proforma för alla bolag som vi förvärvade 2021 och 2022. Med tanke på att det har varit en turbulent vår med många utmanande externa faktorer som påverkar hela värdekedjan, är det betryggande att vi börjar se effekten och fördelarna för våra företag att vara en del av Humble. EBITA proforma ökade med hela 59 % jämfört med samma period föregående år och arbetet med att skapa gynnsammare förutsättningar för bolagen har gett resultat. I rådande marknadsläge krävs det att vi fortsätter att hålla en dynamisk profil och fortlöper med det intensiva arbetet att växa koncernen och etablera oss som en ledande aktör för framtidens FMCG-produkter.” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB.

FINANSIELL INFORMATION:

FÖRSTA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 879 MSEK (88).
 • EBITA uppgick till 85 MSEK (0).
 • Justerad EBITDA uppgick till 102 MSEK (7).
 • Justerad EBITA uppgick till 93 MSEK (3).
 • Justerad EBITA per aktie uppgick till 0,37 SEK (0,04).
 • Vinst per aktie uppgick till -0,82 SEK (-0,09).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital uppgick till 91 MSEK (-4).

PROFORMA* FÖRSTA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 067 MSEK (194).
 • EBITA uppgick till 102 (19).
 • Justerad EBITDA uppgick till 127 MSEK (27).
 • Justerad EBITA uppgick till 115 MSEK (19).
 • Justerad EBITA per aktie uppgick till 0,46 SEK (0,14).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRSBOKSLUTET

 • Humble Group genomför en riktad kontant nyemission om 33 miljoner aktier och tillför bolaget 528 MSEK.
 • Humble fullföljer förvärvet av MedicaNatumin AB och Go Superfoods Ltd.
 • Årsstämman hölls den 5 maj, 2022 där styrelsen omvaldes och Thomas Petrén avböjde omval.

VD-ORD UR RAPPORTEN 

STABILITET I ETT UTMANANDE KLIMAT

FOKUSOMRÅDEN
Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 förändrade handelsklimatet globalt och det var svårt att förutse den externa politiska utvecklingen som skulle äga rum. Som den entreprenörsdrivna grupp som vi är, har vi kontinuerligt anpassat vår verksamhet och utveckling till att operera i de osäkra förutsättningar som kriget innebär. Utmaningar i form av stigande råvaru- och energipriser samt ökade fraktkostnader, som redan 2021 låg på en hög nivå, är viktiga aspekter som har stått högst upp på vår agenda att hantera. I koncernen har vi säkrat avgörande avtal för transport och logistik, flyttat produktion, avyttrat vissa produkter samt investerat i större lager och tillgång på råvaror, aktiviteter som gör att vi kan fortsätta växa och behålla en stark bruttovinstmarginal. Det operativa kassaflödet före förändringar i rörelsekapital var 91 MSEK men på grund av de extraordinära investeringarna i lager och råvaror blev det operativa kassaflödet efter förändringar i rörelsekapital på -1 MSEK. Vi ser inte detta som ett problem då ökningen av rörelsekapitalet är en medveten och taktisk tillväxtinvestering som kommer att gynna koncernens tillväxt och lönsamhet långsiktigt. Att tillägga, har våra företag historiskt visat sig ha en hög kassagenerering och som avkastat kontinuerliga utdelningar till sina tidigare ägare.

KONTINUERLIGT ARBETE SOM GER RESULTAT
Det är glädjande att summera ett första kvartal med en aggregerad organisk tillväxt proforma på 25 %, samt flera fina prestationer i många av våra bolag som lyckats hitta en bra balans i de förändrade marknadsförhållandena med att identifiera och agera på nya möjligheter, där andra mer långsamma industriella spelare bevisligen står inför stora utmaningar. Våra entreprenörer har även lyckats transferera de ökade kostnaderna till återförsäljare och konsumenterna, vilket återspeglas i att även EBITA proforma har förbättrats med 59 % jämfört med första kvartalet 2021. Detta är en bra indikator som visar koncernens värdeskapande samtidigt som vi under de senaste kvartalen har etablerat en fin trend med en stadig ökning av EBITA per aktie, något som kommer att stärka vår förmåga att organiskt finansiera ytterligare förvärv.

Den satsning vi gjort med moderbolagets operativa ledningsteam samt de synergiprojekt som inleddes hösten 2021, har börjat få genomslag. Vi har flera fallstudier om hur dotterbolagen delar immateriella rättigheter med varandra och driver koncernens tillväxt genom att sälja in våra egna varumärken till sina nya kanaler och marknader. Koncernens konsoliderade justerade EBITA på 93 MSEK ökades av både organisk tillväxt och en stärkt underliggande marginal om 10,2 %. På grund av säsongsvariationer är detta något lägre än 2021 års genomsnitt men samtidigt högre än den jämförbara marginalen för Q1 2021 och vi är fortsatt positiva till vår totala årsmarginal för 2022.

Under året har vi förvärvat 6 selektivt utvalda verksamheter, bolag som alla passar perfekt in i den strategiska matris vi har för koncernens segment och vertikaler. Med vår strukturella plattform och fokuserade förvärvsstrategi kan vi naturligt förbättra samarbetena internt och erbjuda en vässad produktmix till våra kunder.

Trots vissa störningar i kapitalmarknaden, genomförde vi i april en riktad nyemission på 528 miljoner kronor och som tillförde gruppen likvida medel för fortsatta förvärv samt nya strategiska ägare som delar vår vision för vår långsiktiga resa med Humble. Vi utvärderar även aktivt olika möjligheter att förbättra vår finansieringsprofil och har en löpande dialog med banker och skuld-kapitalmarknaden för att säkerställa att vi effektiviserar vår kapitalstruktur och maximerar vårt fria kassaflöde.

HÅLLBAR OCH LÖNSAM TILLVÄXT
Målsättningen framåt är att upprätthålla en stadig och lönsam tillväxt samt fortsätta på vår väg mot de finansiella målen. Ledningsgruppen är väl bemannad för att hantera en betydligt större koncern och redo att bistå samt integrera nya verksamheter som blir en del av gruppen.

Vi har haft en bra start på andra kvartalet, med fortsatt hög försäljning och där våra dotterbolag levererar som förväntat och ökar jämfört med förra året. Flera råvaru- och inköpskontrakt som tecknades innan Ukrainakrisen, börjar träda i kraft under tredje kvartalet och där vi beräknar att ha full synlighet i vinstmarginalen från och med fjärde kvartalet. Vår typ av snabbrörliga konsumtionsvaror möter generellt en icke-priskänslig konsument och vi har ännu inte sett några större negativa konsekvenser av inflationen. Sammantaget, ger det oss en bra indikation på att Humble kommer att kunna stå starkt, oavsett hur det volatila makroklimatet utvecklas i framtiden.

* Proforma som presenteras i denna delårsrapport visar hur det konsoliderade resultatet för Humble Group hade sett ut om alla kommunicerade förvärv fram till datumet för denna delårsrapport hade konsoliderats från och med 1 januari 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Tel: +46 70 999 94 55
Email:
simon.petren@humblegroup.se

Denna information är sådan som Humble Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humble Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolaget växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smak och konsistens för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE.
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humbles framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.