Oskar Holmblad har en MSc från Chalmers Tekniska Högskola och en BSc från Handelshögskolan i Göteborg. Han har varit delägare och arbetat i Bolaget sedan 2015 och kommer i sin nya roll att fortsätta utveckla The Humble Co. och befästa dess position som en pionjär inom munvårdskategorin.

Tidigare VD, och även grundare av Bolaget, Noel Abdayem kommer ha ett utökat fokus på koncernövergripande utveckling av dotterbolagen i sin befintliga roll som Chief Operating Office för Humble Group AB. Han kommer även att medverka i styrelsen och som rådgivare till The Humble Co. samt vara fortsatt inblandad i bland annat Bolagets framtida produktutveckling.

The Humble Co. har haft en fantastisk utveckling där vi nu satsar på fortsatt expansion och tillväxt. Oskar är en naturligt stark och värdestyrd ledare som trivs med att driva företag i en hög förändringstakt och efter sex år med The Humble Co. har han full insyn i alla dess funktioner och styrning. I och med bytet kommer vi även frigöra mer tid för Noel att fortsätta utveckla koncernens dotterbolag och säkerställa att vi nyttjar de potentiella synergierna maximalt mellan de verksamheter som vi får in i gruppen. Det ska bli mycket spännande att vara med och följa den fantastiska resa som Oskar och teamet är inne på.” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB.

Oskar och jag har jobbat tillsammans och byggt The Humble Co. till vad det är idag och jag hyser fullt förtroende för honom och hans förmåga att leda Bolaget in i dess nästa fas. Med sin gedigna erfarenhet är jag övertygad om att han kommer att framgångsrikt fortsätta utveckla The Humble Co. och ytterligare stärka den nuvarande positionen som en ledande aktör på munvårdsmarknaden. Det känns bra att framgent nu kunna lägga ett ännu större fokus på de övriga verksamheterna i gruppen och säkerställa maximal utveckling i våra olika segment.” säger Noel Abdayem, COO och Vice-VD Humble Group AB.

Jag känner mig hedrad över att få ta över rodret på The Humble Co. och fortsätta utveckla Bolaget tillsammans med alla de medarbetare som utgör kärnan till vår framgång hittills. Vi befinner oss i en otroligt spännande fas just nu på många marknader och med de strukturella åtgärder vi har implementerat under de pågående globala utmaningarna står vi väl rustade inför vår fortsatta framtida expansion.”, säger Oskar Holmblad.

The Humble Co. är ett världsledande bolag inom miljövänlig munvård och förvärvades av Humble Group AB den 18 mars 2021. Bolaget har en omfattande distribution i över 30 marknader och ca 60 000 point of sales med fokus på USA, Tyskland, Storbritannien och Norden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55

E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.