Vi rundar av ett intensivt första halvår med ett stabilt andra kvartal som är i linje med vår målsättning om fortsatt tillväxt, ökad lönsamhet och positivt kassaflöde med hög konverteringsgrad. Vi har stärkt koncernens balansräkning med en riktad emission om 875 MSEK och i samband med detta säkerställt en ny kapitalstruktur med bas i banklån, vilket fundamentalt kommer att förändra våra möjligheter till att växa organiskt och med väsentligt lägre räntekostnader. Det är ingen nyhet att konsumentmarknaden är tuff och det är därför glädjande att vi har ett bra momentum med fortsatt stark underliggande efterfrågan på Humbles produkter och nådde all time high både försäljnings- och lönsamhetsmässigt i juni. De flesta verksamhetsbolagen har nu varit en del av Humble en längre tid och börjat hitta sin plats i gruppen, med ökade samarbeten och synergier som följd. Under andra halvåret kommer vi att accelerera arbetet med våra plattformar Future Snacking, Quality Nutrition, Sustainable Care och Nordic Distribution. Det kommer främst innebära viss konsolidering och integration kring de större plattformsbolagen, där vi bedömer att det finns möjlighet att påskynda vidareutvecklingen av mindre verksamheter samt realisera synergier i form av rationalisering, effektivisering och högre produktivitet i våra tillverkande enheter. Vi går en spännande höst till mötes och har våra två viktigaste kvartal framför oss.–  Simon Petrén, VD Humble Group AB.

FINANSIELL INFORMATION:

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 710 MSEK (974).
 • EBITDA uppgick till 158 MSEK (65).
 • Justerad EBITDA uppgick till 170 MSEK (106).
 • Justerad EBITA uppgick till 141 MSEK (86)
 • Justerad EBIT uppgick till 95 MSEK (48).
 • Justerad EBIT per aktie uppgick till 0,30 SEK (0,17).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 445 MSEK (14). Justerat för skatteanstånd om 260 MSEK uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 185 MSEK.
 • Resultat per aktie före respektive efter utspädning uppgick till 0,00 SEK (-0,18).

SEX MÅNADER

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 303 MSEK (1 874).
 • EBITDA uppgick till 313 MSEK (130).
 • Justerad EBITDA uppgick till 316 MSEK (219).
 • Justerad EBITA uppgick till 262 MSEK (182).
 • Justerad EBIT uppgick till 171 MSEK (111).
 • Justerad EBIT per aktie uppgick till 0,55 SEK (0,42).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 627 MSEK (23). Justerat för skatteanstånd om 260 MSEK uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 367 MSEK.
 • Resultat per aktie före respektive efter utspädning uppgick till -0,01 SEK (-0,30).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER:

UNDER ANDRA KVARTALET

 • Årsstämman i Humble Group valde Pål Bruu och Sara Berger till nya styrelseledamöter. Henrik Patek, Ola Cronholm och Dajana Mirborn omvaldes som styrelsemedlemmar och Dajana valdes till styrelsens ordförande.
 • Humble Group avser att ta upp nya kreditfaciliteter om 1650 MSEK för att omfinansiera befintliga obligationer och revolverande kreditfacilitet.
 • Humble Group har genomfört en riktad kontant nyemission med 131,6 miljoner aktier och tillfört gruppen likvida medel om 875 MSEK.

EFTER KVARTALET

 • Humble Group ingår avsiktsförklaring avseende försäljning av fastigheter.

VD-ORD UR RAPPORTEN

”STABIL UTVECKLING MED FOKUS PÅ INTEGRATION OCH EFFEKTIVISERING
Vi rundar av ett intensivt första halvår med ett stabilt andra kvartal som är i linje med vår målsättning om fortsatt tillväxt, ökad lönsamhet och positivt kassaflöde med hög konverteringsgrad. Vi har stärkt koncernens balansräkning med en riktad emission om 875 MSEK och i samband med detta säkerställt en ny kapitalstruktur med bas i banklån, vilket fundamentalt kommer att förändra våra möjligheter till att växa organiskt och med väsentligt lägre räntekostnader. Det är ingen nyhet att konsumentmarknaden är tuff och det är därför glädjande att vi har ett bra momentum med fortsatt stark underliggande efterfrågan på Humbles produkter och nådde all time high både försäljnings- och lönsamhetsmässigt i juni. De flesta verksamhetsbolagen har nu varit en del av Humble en längre tid och börjat hitta sin plats i gruppen, med ökade samarbeten och synergier som följd. Under andra halvåret kommer vi att accelerera arbetet med våra plattformar Future Snacking, Quality Nutrition, Sustainable Care och Nordic Distribution. Det kommer främst innebära viss konsolidering och integration kring de större plattformsbolagen, där vi bedömer att det finns möjlighet att påskynda vidareutvecklingen av mindre verksamheter samt realisera synergier i form av rationalisering, effektivisering och högre produktivitet i våra tillverkande enheter. Vi går en spännande höst till mötes och har våra två viktigaste kvartal framför oss.”

Finansiellt resultat
Andra kvartalet svarade för ett stabilt finansiellt resultat med en nettoomsättning som uppgick till 1 710 MSEK (974) och med fortsatt organisk tillväxt om 13 procent respektive 15 procent proforma. Lönsamheten stärktes till 170 MSEK justerad EBITDA (106) och det positiva kassaflöde som vi arbetat med sedan hösten förra året är bibehållet, där vi, justerat för engångsposter från skatteanstånd, genererade ett operativt kassaflöde efter förändring av rörelsekapital om 185 MSEK (14). Lagret ökade något men vi har relativt sett minskat dess storlek i förhållande till omsättningen med cirka 0,7 procent-enheter under året, med ytterligare förbättringspotential. Vår högsta prioritering är att fortsätta stärka bruttomarginalen och återhämta en del av det tapp som varit sedan 2021, samtidigt som vi effektiviserar hanteringen av rörelsekapitalet. Det är glädjande att det andra kvartalet är det första på över ett år som vi har vänt till en positiv utveckling avseende proforma justerad EBITDA, med förhoppning om att det är början på en längre återhämtning till tidigare lönsamhetsnivåer. För att förbättra det finansiella resultatet framledes har vi påbörjat ett koncernövergripande pricing-projekt med flera identifierade förbättringsområden där vi har möjlighet att kalibrera vår prissättningsmodell.

Operativt fokus
Utöver de finansiella aktiviteterna har de interna arbetet präglats av ett operativt fokus mot viss konsolidering och integration samt breddning av de koncerngemensamma funktionerna inom försäljning och inköp. I arbetet med att utveckla segmenten faller det sig naturligt att konsolidera vissa dotterbolag kring de verksamheter där vi har nått en tillräcklig storlek samt identifierat starka team och ledarskap, vilket kommer utgöra framtidens byggstenar för vår tillväxtplattform. Med ett minskat förvärvstempo har vi även integrerat M&A-teamet under Marcus Stenkils ledarskap som en del av operations, vilket känns mycket bra. Vi har redan under första halvåret sett effekterna av att snabbare kunna driva koncerngemensamma initiativ och på så sätt stärka vår konkurrenskraft och anpassningsförmåga. Detta är en avgörande funktion för hur vi växer verksamheterna och jag är övertygad om att det är nyckeln till att få ut maximalt värde från våra dotterbolag.

Marknad
Kvartalet inleddes något försiktigt men det förändrades snabbt och avslutades med en bra maj-månad följt av en ännu bättre juni-månad med både försäljnings- och lönsamhetsrekord. Vi har återhämtat bruttomarginalen med 0,36 procent jämfört med föregående kvartal, justerat för konsolideringseffekten av Privab. Det är en lång väg kvar mot vår målbild om 35 procent, men vi är övertygade om att de initiativ som etablerats kommer ta oss dit på några års sikt. Jag får ofta frågan om hur Humbles produkter står sig i en alltmer osäker konsumentmarknad. Som svar på frågan kan jag meddela att koncernens utbud av white label, private label, kontraktstillverkning och pricefighters i lågprissegmentet står sig starkt och förväntas växa och utvecklas positivt även i ett recessionsscenario. Dessutom går de flesta av våra premiumvarumärken bra, även om vissa har drabbats något av kundernas priskänslighet. Exempelvis utmärker sig varumärken som True Gum och Body Science positivt, vilka under första halvåret haft en betydande försäljningstillväxt om 83 respektive 37 procent. Hittills har vi inga indikationer på en avtrappande efterfrågan över lag, men vi är vaksamma och följer marknaden noggrant. Vi arbetar ständigt med att vara väl förberedda och säkerställa att Humble har en hållbar position som står sig väl även i tuffare tider.

Outlook
Jag är mycket tacksam över det förtroende som vi har från våra större aktieägare och bankerna Nordea, SEB och SEK, vilket möjliggjort den nya kapitalstruktur som vi nu kan etablera för koncernen. Tillsammans med den pågående försäljningen av fastigheterna har vi vidtagit nödvändiga åtgärder för att organiskt kunna fortsätta tillväxtresan, med en passande finansieringsstruktur som medför att vi kan generera ett hälsosamt fritt kassaflöde framgent. Förberedelserna för ett listbyte går framåt och vi beräknar vara redo för granskning under kommande höst.

Det är fortfarande en utmanade marknad att verka i och vi är långt ifrån nöjda. Jag vill dock poängtera att styrkan i Humbles bolag och den uthållighet som vi ser, kommer tillsammans med en bruttovinståterhämtning att ge oss rätt förutsättningar för att över tid kunna leverera mer värde till alla våra aktieägare.”

Rapporten finns bifogad och går även att ladda ner i sin helhet på bolagets hemsida här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Tel: +468 61 32 888
Email: simon.petren@humblegroup.se

Denna information är sådan som Humble Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humble Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolaget växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smak och konsistens för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE.
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humbles framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.