FINANSIELL INFORMATION:

FÖRSTA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 838 MSEK (1 592), en ökning med 15% jämfört med motsvarande period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 11%. 
 • EBITA uppgick till 133 MSEK (130).
 • EBIT uppgick till 86 MSEK (85).
 • Justerad EBITA uppgick till 128 MSEK (102), en ökning med 25% jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Justerad EBIT uppgick till 81 MSEK (58).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 60 MSEK (183).
 • Resultat efter skatt uppgick till 23 MSEK (-3).
 • Resultat per aktie före respektive utspädning uppgick till 0,05 SEK (-0,01).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER:

UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Humble Group slutför försäljning av samtliga aktier i Bayn Production AB som en del av koncernens långsiktiga strategi att effektivisera verksamheten.
 • Humble Group bildar gemensamt bolag tillsammans med skaparna av “Babblarna”, ett välkänt varumärke för familjer i Sverige.

EFTER KVARTALET

 • Humble Group slutför etapp 2 av fastighetsförsäljningen, som är strukturerad som en sale- and leasebacktransaktion.
 • Humble Group har kallat till årsstämma som hålls onsdagen den 22 maj, 2024.
 • Valberedningen föreslagit omval av befintliga styrelsemedlemmar samt val av Noel Abdayem till ny styrelseledamot, som är en befintlig medlem av ledningsgruppen.

VD-ORD UR RAPPORTEN

STARK EFTERFRÅGAN OCH FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET
Vi inleder 2024 med en stabil tillväxt i koncernen, där nettoomsättningen uppgick till 1 838 MSEK (1 592), en ökning om totalt 15 procent varav 11 procent utgörs av organisk tillväxt. Beaktat att vi haft en negativ kalendereffekt om ca -4 procent till följd av den tidiga påsken, känner vi oss nöjda med utvecklingen i de olika segmenten. Arbetet med att ytterligare stärka lönsamheten har börjat ge resultat och den justerade EBITA-marginalen stärktes från 6 procent till 7 procent, där justerad EBITA ökade med 25 procent till 128 MSEK (102). Kassaflödet från den operativa verksamheten utvecklades väl och uppgick till 127 MSEK (102). Förändring av rörelsekapital påverkade det fria kassaflödet negativt, till följd av strategiska investeringar i lager inför prisökningar och ökade kakaopriser för vissa av distributionsbolagen. Bruttomarginalen har fortsatt att utvecklas åt rätt håll och uppgick till 31 procent (30). Den relativa ökningen var större eftersom vi under jämförelseperioden inte fullt ut konsoliderat alla Privab-bolagen, vilka har en lägre bruttomarginal än koncernen i övrigt. Humble har ett bra momentum och vi har en optimistisk syn på utvecklingen framåt, med fokus på fortsatt expansion och tillväxt.

Verksamheten
Vi har en konsekvent positiv utveckling i våra affärsområden och vårt team gör ett enastående arbete med att positionera koncernen för ökad tillväxt framöver. Strategiska initiativ som syftar till att utöka marknadsnärvaron och förbättra produktutbudet fortsätter att utvecklas väl och vi är exalterade inför hösten, då vi kommer att börja få effekt av uppskalning i fabrikerna samt resultat av de större produktlanseringar som rullar ut.

Inom Future Snacking har vi fortsatt att expandera internationellt, med ett starkt gensvar från nya kedjor och kunder. Vår internationella lansering av socker-reducerat godis har presterat bättre än förväntat där vi kontinuerligt kartlägger möjligheterna till snabbare expansion. Till följd av stark efterfrågan har vi haft vi haft vissa utmaningar att producera produkter i den takt som krävs. Det är en av våra högsta prioriteringar internt att komma till rätta med och vi gör allt vi kan för att säkerställa kontinuerliga leveranser av varor. True Gum påverkade segmentet negativt med -18 MSEK till följd av höga jämförelsetal från förra året, som var ett exceptionellt starkt kvartal. Med flera lovande produktlanseringar och ett förbättrat recept för vårt tuggummi, ser vi fram emot att dessa initiativ når marknaden.

I Quality Nutrition har vi liknande utmaningar som i Future Snacking-segmentet. Efterfrågan på bars, pulver och den stundande energidrycksproduktionen är skyhög. All kapacitet som kommer att tillgängliggöras under året är redan förhandsbokad av externa kunder och egna varumärken. Nu handlar det om att maximera produktionsflödet i fabrikerna. Speciellt märks framgången inom varumärket BodyScience, som expanderar kraftigt och har snabbt tagit en marknadsledande position i Australien. Vi lanserade nyligen även en svensk innovation i form av en soft-bar, där vi med hjälp av Humbles receptkunskap redan börjat tillverka produkterna i koncernens nya barsfabrik. Produkten vann dessutom pris för årets proteinbar 2024 av Nutrition Warehouse i april och kedjorna uppskattar den nya innovationen på marknaden.

För Sustainable Care-segmentet utgör Solent ett draglok. Det är koncernens största bolag som ökade nettoomsättningen med 14 procent samt stärkte lönsamheten med 34 procent. Vi ser en återgång till tillväxt hos flera av premiumvarumärkena och har ett tydligt trendskifte i form av organisk tillväxt och förbättrade marginaler hos de dotterbolagen som tidigare haft det tufft. Med genomförda investeringar och stärkt ledning är jag övertygad om att vi lagt grunden för en återhämtning av tidigare nivåer.

Distributionssegmentet uppvisar en tillfredställande tillväxt, men resultatet dras fortfarande ner av kostnader relaterat till integrationsprocesserna. Vi närmar oss slutfasen av att konsolidera Privab-bolagen och har nu riktat fokus mot att förbättra bruttomarginalen genom gemensamma inköp och en effektivare prissättningsstrategi. Givet att vi säljer mycket konfektyrprodukter inom choklad samt importerar i USD och EUR, har vi haft en lagerbindning som utgör en väsentligt högre andel av försäljningsökningen än normalt. Med hög lageromsättning och säsongsmässigt större kvartal framför oss, är vår bedömning att finns det goda förutsättningar att frigöra det bundna kapitalet och därmed komma ner till en lägre rörelsekapitalnivå relativt omsättningen.

Resultat
Kvartalet markerade en betydande förbättring av vår lönsamhet, vilket är ett bevis på styrkan i vår affärsmodell. Vi har ännu inte fått full utväxling av de investeringar och medförande kostnadsökningar som uppskalning i fabrikerna har inneburit. Det är en effekt som kommer att synliggöras först när de utökade skiftkörningarna är i fullt bruk. Vi har ökat våra marknadsföringsinvesteringar, vilket är genomtänkta strategiska beslut riktade mot att främja tillväxt de kommande åren. Med det starka produktmottagandet från marknaden som vi har, är det viktigt att vi fortsätter att investera för långsiktig avkastning.

Bruttomarginalen har stärkts mot jämförelseperioden, trots en negativ konsolideringseffekt av Privab-bolagen. Det är ett fortsatt högprioriterat område för koncernen och det finns många förbättringsåtgärder som kvarstår att realisera. Vi har fortfarande en del redovisningstekniska kostnader från IFRS-övergången som drar ner det finansiella nettoresultatet, men genererade ändå en vinst efter skatt om 23 MSEK under det första kvartalet. I takt med att dessa poster succesivt rullar ut, är vår bedömning att vi står inför en kraftig förbättring av nyckeltalet framgent.

Outlook
Det finns en stor optimism i koncernen. Vi börjar komma igenom den tuffa tid som de två senaste årens marginalpress inneburit och vi har ett operativt fokus på att säkerställa ett effektivt genomförande av alla de strategiska initiativen som pågår. Andra kvartalet har börjat starkt och lyckas vi få till den ökade kapaciteten i fabrikerna samt rulla ut de större produktlanseringar som ligger i pipen, går vi en spännande höst till mötes.

Listbytesprocessen fortlöper enligt plan och vi är nu långt gångna i processen, där det inte bör dröja alltför länge innan vi tar steget upp till huvudlistan. Med den nya kapitalstrukturen på plats, amortering av skulder och lägre räntekostnader, ökar vårt handlingsutrymme för att investera i fortsatt tillväxt. Det är viktigt att vi fortsätter vara vaksamma inför framtida utmaningar som kan uppstå i en osäker global miljö. Tack vare den mognadsgrad som vi har uppnått under det senaste årets konsolideringsperiod är vi nu bättre rustade än någonsin för att lyckas på den globala marknaden.”

Rapporten finns bifogad och går även att ladda ner i sin helhet på bolagets hemsida här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Tel: +468 61 32 888
Email: simon.petren@humblegroup.se

Denna information är sådan som Humble Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humble Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk FMCG-koncern som levererar nästa generations konsumentprodukter som är bättre för människor och planeten. Humbles verksamhet består av affärssegmenten Future Snacking, Quality Nutrition, Sustainable Care och Nordic Distribution, vilka har en inriktning mot hälsa och hållbarhet. Bolaget strävar efter att driva organisk och strukturell tillväxt genom förvärv och med synergier i verksamhetsenheterna. För mer information besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humbles framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.