”Det är mycket glädjande att summera första halvåret 2021, där Humble Group växte omsättningen med hela 3 296 % och nådde en stabil och växande lönsamhet. Proforma tangerar vi nästan 2 miljarder kronor i omsättning, stark organisk tillväxt i alla verksamheter och taktar en justerad EBITDA på över en kvarts miljard kronor – en riktig milstolpe för Humble Group. Det finns en stark drivkraft hos våra medarbetare att vara delaktiga och utveckla affären och jag blir inspirerad av den härliga energi som dagligen märks inom koncernen. Under sommaren har vi byggt upp en fin pipeline både produktmässigt och med potentiella förvärv. Vi går en spännande höst till mötes” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB

FINANSIELL INFORMATION

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 166 281 KSEK (5 445), en ökning med 160 836 KSEK, motsvarande 2 954 % jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Justerat rörelseresultatet före avskrivningar (Justerad EBITDA) uppgick till 23 233 KSEK (497), en förbättring med 22 736 KSEK jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till
 • 8 249 KSEK (-1 073), en förbättring med 9 322 KSEK jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 224 969 KSEK (13 379).

PROFORMA ANDRA KVARTALET*

 • Nettoomsättning uppgick till 508 654 KSEK (433 014).
 • Justerat rörelseresultatet före avskrivningar (Justerad EBITDA) uppgick till 68 640 KSEK (49 309).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 52 262 KSEK (37 482).

SEX MÅNADER

 • Nettoomsättningen uppgick till 254 670 KSEK (7 500), en ökning med 247 170 KSEK, en ökning med 3 296 % jämfört med motsvarande period föregående år
 • Justerat rörelseresultatet före avskrivningar (Justerad EBITDA) uppgick till 30 009 KSEK (-1 214), en förbättring med 31 223 KSEK jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till
 • 11 152 KSEK (-5 218), en förbättring med 16 370 KSEK jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 293 363 KSEK (13 116).

PROFORMA SEX MÅNADER*

 • Nettoomsättning uppgick till 955 201 KSEK (864 032).
 • Justerat rörelseresultatet före avskrivningar (Justerad EBITDA) uppgick till 125 698 KSEK (86 086).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 95 045 KSEK (60 900).

* Proforman som presenteras i denna delårsrapport visar hur det konsoliderade resultatet för Humble Group hade sett ut om alla kommunicerade förvärv fram till datumet för denna delårsrapport hade konsoliderats från och med 1 januari 2020.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Humble Group genomför emission av 20,5 miljoner aktier och tillför gruppen ca 502 MSEK.
 • Humble Group förvärvar Grahns Konfektyr, Kryddhuset i Ljung, Performance R Us, Nordic Sports Nutrition samt Viterna.
 • Humble ingår avtal om förvärv av Wellibites, Nordfood, Be:Son, Ewalco, FancyStage, Marabu samt Naty.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Humble emitterar framgångsrikt seniora säkerställda obligationer om 700 MSEK under ett ramverk på 1 500 MSEK.
 • Humble fullföljer förvärven av Wellibites, Nordfood, Be:Son, Ewalco, FancyStage, Marabu samt Naty.
 • Humble erhåller godkännande från obligationsinnehavare i det skriftliga förfarandet för att ändra villkoren avseende sitt seniora säkerställda obligationslån 2021/2024.
 • Humble höjer finansiella tillväxtmål och lönsamhetsmål.

VD-ORD UR RAPPORTEN

HÖG FÖRVÄRVSTAKT I EN VÄXANDE MARKNAD

När vi summerar årets sex första månader noterar vi att perioden präglas av en stark tillväxt som primärt kommer från förvärv, men även en hög underliggande organisk tillväxt i linje med våra mål. Det har nog inte undgått någon att vi har genomfört flera intressanta förvärv under året vilket vi är mycket glada för. Vi är extra stolta över att på kort tid, med den nya koncernstrukturen, lyckats vända en historisk negativ trend i de verksamheter som vi ägde för ett år sedan (Bayn Solutions och Pändy). Båda bolagen redovisar nu för första gången ett positivt resultat på månadsbasis och med en justerad EBITDA på 1,6 MSEK samt en organisk tillväxt på 66 % för H1 2021. Detta är bara några av alla de positiva signaler vi fångar upp när vi nu har kommit halvvägs 2021.

FORTSATT HÖG FÖRVÄRVSTAKT
Under det andra kvartalet fullföljde Humble Group förvärven av Grahns Konfektyr, Kryddhuset i Ljung, Performance R Us, Nordic Sports Nutrition samt Viterna. Vi ingick även avtal om förvärv av Wellibites, Ewalco, Be:Son, Nordfood, FancyStage, Marabu och Naty. I skrivande stund har vi fullföljt samtliga förvärven och det har minst sagt varit ett hektiskt första halvår, där vi fått in hela 13 nya bolag i Humble Group. Det känns otroligt roligt att få välkomna alla entreprenörer och medarbetare i bolagen till att bli en del av något större. Den nya brandingen som kommunicerades strax efter förvärvet av The Humble Co i våras har uppmärksammats mycket positivt, och vi har märkt av ett stort intresse bland entreprenörer att bli en del av gruppen. Detta är givetvis oerhört inspirerande och indikerar om att det finns många som tror på vår vision och mission – att få människor att må bättre på ett hållbart sätt genom att vara en ledande aktör i utvecklingen av framtidens FMCG-produkter (Eng. Fast Moving Consumer Goods).

HUMBLE-FAMILJEN VÄXER
Det är inte bara omsättning och lönsamhet som ökar, utan även antalet medarbetare inom Humble-familjen ökar. Vid halvårsskiftet är vi totalt 195 medarbetare som alla jobbar hårt för att bidra till den förändringsresa som vi har påbörjat. I gruppen har vi nu många drivna entreprenörer och medarbetare som, genom det nya nätverket och den strukturella plattform som Humble Group erbjuder, finner nya öppningar till affärer som tidigare hade varit svårare att få till i egen regi. Det är spännande att höra vilka diskussioner som pågår inom gruppen för att tillsammans hitta affärsmöjligheter som gynnar alla parter, vilket även är en stor källa till inspiration i det dagliga tillväxtarbetet.

MOMENTUM, DRIVKRAFT OCH INTEGRATION

Det är också glädjande att se att de initiativ som inleddes under fjärde kvartalet 2020 och början av 2021 med att söka korssynergier inom försäljning och ökad export börjar ge effekt. Vi märker att marknaden börjar återhämta sig efter COVID-19 och vi ser ett ökat intresse från internationella aktörer att söka samarbeten med våra dotterbolag när den lokala efterfrågan för FMCG-produkter stiger i takt med att allt fler länder öppnar upp och återgår till normalt läge. Med en rådande containerbrist i världen har vissa fraktpriser ökat från Asien, vilket är en utmaning som vi lyckats hantera väl tack vare goda och långsiktiga relationer med både leverantörer och kunder.

FINANSIELLT RUSTADE FÖR ANDRA HALVÅRET

Som tidigare kommunicerats, har vi säkrat upp en mer långsiktig finansieringslösning genom en ny seniort säkerställd obligation. Under de första sex månaderna har vi även genomfört en bankupphandling bland våra nordiska storbanker, där vi som en allt större aktör på marknaden noterat ett starkt intresse att erbjuda gruppen förmånliga villkor. Sammantaget gör detta att vi nu är finansiellt rustade för framtida förvärv av intressanta företag och fortsätta vår tillväxtresa.

Mot bakgrund av Humble Groups höga tillväxttakt höjde vi nyligen våra finansiella målsättningar till 13 miljarder kronor i försäljning 2025, med 1,5 miljarder kronor i justerad EBITDA. De ursprungliga finansiella målsättningarna med en försäljning på 8 miljarder kronor ansågs av många vara ambitiösa, men trots en kraftig höjning av tillväxtmålet med hela 65 %, ligger vi väl i fas med den långsiktiga planen för både försäljning och lönsamhet.

På ett år har vi gått från att vara två mindre bolag som tillsammans hade ambitionen att försöka utmana marknaden, till att nu börja ta position på riktigt. Vi har en stärkt ledningsgrupp, ett utökat M&A-team och en intressant lista med potentiella bolag och varumärken, ser vi fortsatt goda möjligheter att hålla ett högt försvärvstempo.

Med Humble Groups starka utveckling under halvåret ser vi ljust på framtiden. Det är en spännande höst vi har framför oss med fortsatt intensivt förvärvs- och integrationsarbete, ökad försäljning och hårt arbete med att realisera de synergier som identifierats och samtidigt lansera produkter på nya marknader och distributörer. Vi har etablerat ett kostnadseffektiviseringsprogram genom upphandling av större ramavtal för gruppen, och det säger sig självt att vi är i ett bättre förhandlingsläge när vi nu omsätter cirka 1 miljard proforma under första halvåret 2021, jämfört med att förhandla med leverantörer separat för respektive bolag i koncernen. Sammantaget är ambitionen att fortsätta driva på med hårt arbete under hösten för att skapa så mycket aktieägarvärde som möjligt i vår strävan efter att bli en ledande FMCG-aktör i världen.”

Ladda ner rapporten i sin helhet här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD Humble Group AB
Tel: +46709999455
Email:
simon.petren@humblegroup.se

Denna information är sådan som Humble Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humble Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolaget växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smak och konsistens för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE.
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail:
info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humbles framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.