Från att vi sjösatte planen om att växa med förvärv i mars 2020, har vi äntligen kommit till en nivå där våra proforma-resultat blir konsoliderade. Det är därmed mycket glädjande att kunna presentera det absolut starkaste kvartalet i bolagets historia, där vi når en nettoomsättning på 862 miljoner kronor och justerad EBITA på 154 miljoner kronor, med en justerad EBITA-marginal om 17 %. Vi redovisar även stabila kassaflöden från våra 29 verksamheter och har för de bolag som ägts under hela perioden en organisk tillväxt på hela 42 % för fjärde kvartalet och 28 % för hela året, vilket är en betydligt högre nivå än innan de blev en del av gruppen. Med styrelsen och ledningens långsiktiga plan för att skapa värde åt våra drygt 22 000 aktieägare, visar vi nu den verkliga potentialen i den strategiska plattform vi byggt samt den marknadsposition vi etablerat under de senaste två åren.” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB.

FINANSIELL INFORMATION:

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 862 MSEK (17).
 • Organiska försäljningstillväxten för helägda dotterbolag 2021 uppgick till 42 % för fjärde kvartalet.
 • Justerad EBITDA uppgick till 152 MSEK (-2).
 • Justerad EBITA uppgick till 154 MSEK (-3).
 • Justerad EBITA per aktie uppgick till 0,62 SEK (-0,02).
 • EBITDA uppgick till 118 MSEK (-16).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,58 SEK (-0,23).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 100 MSEK (-16).

PROFORMA FJÄRDE KVARTALET*

 • Nettoomsättning uppgick till 1 043 MSEK.
 • Justerad EBITDA uppgick till 170 MSEK.
 • Justerad EBITA uppgick till 172 MSEK.
 • EBITDA uppgick till 135 MSEK.

TOLV MÅNADER

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 518 MSEK (32).
 • Organiska försäljningstillväxten för helägda dotterbolag 2021 uppgick till 28 % för året.
 • Justerad EBITDA uppgick till 228 MSEK (-9).
 • Justerad EBITA uppgick till 217 MSEK (-12).
 • Justerad EBITA per aktie uppgick till 0,88 SEK (-0,07).
 • EBITDA uppgick till 162 MSEK (-25).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,38 SEK (-0,42).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 133 MSEK (-27).

PROFORMA TOLV MÅNADER*

 • Nettoomsättning uppgick till 3 749 MSEK.
 • Justerad EBITDA uppgick till 492 MSEK.
 • Justerad EBITA uppgick till 479 MSEK.
 • EBITDA uppgick 370 MSEK.

* Proforman som presenteras i denna delårsrapport visar hur det konsoliderade resultatet för Humble Group hade sett ut om alla kommunicerade förvärv fram till datumet för denna delårsrapport hade konsoliderats från och med 1 januari 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Humble slutför förvärven av Solent Global Ltd, Swedish Food Group AB, Swecarb AB, Carls-Bergh Pharma AB, Soya Oy, Delsbo Candle AB samt resterande del av aktierna i AB Fermia.
 • Humble tecknar avtal med SEB avseende kreditfacilitet om 400 MSEK.
 • Humble ingår förvärvsavtal med säljarna av BioPak d.o.o, Group 472 Aps (True Gum) och Fitnessgrossisten AS.
 • Hans Skruvfors väljs på extra bolagsstämma till ny ordinarie styrelseledamot och ersätter Mikael Pettersson.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Humble ingår avsiktsförklaring med MedicaNatumin AB (publ) avseende förvärv av dess operativa verksamheter.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

VD-ORD UR RAPPORTEN – GODA FRAMTIDSUTSIKTER

"UTVECKLING JÄMFÖRT FINANSIELLA MÅL
Den 26 mars 2021 fastställde styrelsen de första finansiella målen för koncernen på medellång sikt, vilka innebar att koncernen proforma skulle nå 8 miljarder kronor i nettoomsättning samt med 10 % EBITDA-marginal, motsvarande 800 miljoner kronor till 2025. När målen lanserades ansågs de av många som ambitiösa och i vissa fall orimliga, mot bakgrund av att vi precis blivit lönsamma och hade en proformerad omsättning om 348 miljoner kronor. När vi med facit i hand tittar tillbaka på 2021, har vi på mindre än nio månader från att målen sjösattes lyckats nå en proforma-omsättning R12 om hela 3,75 miljarder kronor samt justerad EBITDA om 492 miljoner kronor. För de initiala målen innebär det att vi på endast 16 % av tiden växt till en total måluppfyllnad om 47 % på försäljningsmålet samt 62 % på lönsamhetsmålet. Det är därför inte förvånande att vi behövt höja målen för 2025 inte bara en utan två gånger sedan dess. Idag har vi en målsättning till 2025 om en proformerad nettoomsättning om 16 miljarder kronor samt justerad EBITA om 1 900 miljoner kronor. Givet att vi redan uppnått nästan 25 % av respektive mål är jag övertygad om att vi kommer kunna leverera som utlovat, och förhoppningsvis mer därtill.

STRATEGISKA FRAMSTEG OCH ETABLERAD PLATTFORM
När vi klev in i 2021 var vi fortfarande ett litet bolag med endast ett fåtal personer i ledningsgruppen. För att möjliggöra den fortsatta tillväxten och vår vision har vi på flera plan stärkt moderbolaget med nödvändiga funktioner. Idag har vi ett M&A-team på plats, en egen ekonomifunktion, eget dataanalys-center samt ett team av seniora operativa ledningspersoner som bidrar med ”best practice” från flera av världens ledande FMCG-storbolag såsom Orkla, Unilever, Absolut och L’Oréal. Jag känner en oerhörd stolthet över det team som vi på kort tid har fått in och det fullkomligt sprudlar av energi och initiativ, där vi dagligen hjälper våra entreprenörer att hitta nya möjligheter inom koncernen samt bistår i att exekvera projektutmaningar i deras lokala verksamheter. Det är lätt att stirra sig blind på att vi håller ett högt förvärvstempo och vissa underskattar den fundamentala potential vi har genom att vara unikt positionerade inom hälsosamma livsmedel och hållbara produkter i en av världens absolut största industrier. Marknadens globala krafter utgör ett spännande klimat, där både kunder och myndigheter dagligen ställer högre krav på butikskedjor och leverantörer. Att Humble-koncernen har börjat från ett blankt papper och på så sätt inte har belastande f.d. ”legacy” att förhålla sig till, innebär att vi istället kan fokusera på att både förvärva och växa de bolag som vi anser är rätt positionerade med attributen samt förutsättningarna för att klara marknadens pågående transformation. Detta ger oss ett långsiktigt övertag jämfört med andra storbolag på marknaden, som har svårigheter att anpassa sig till den innovationstakt som marknaden kräver och inte klarar av att ställa om kulturen som krävs för att nå en medveten och modern konsument.

MARKNADSLÄGET OCH OMVÄRLDEN
Trots ett volatilt världsläge, med allt ifrån coronapandemi, leverans- och fraktsvårigheter och inte minst den oroande utvecklingen gällande det politiska läget i Ukraina, ser vi en fortsatt stabil tillväxt för Humble och potential till ökad lönsamhetsmarginal. Det har aldrig gått bättre för våra verksamhetsbolag och det är en genomgående stark trendutveckling i både befintliga marknader och nya exportsatsningar. Ett exempel på hur vi som grupp kan bidra till ökad lönsamhet är att vi under året har upphandlat ett flertal ramavtal för gruppens alla bolag, där vi reducerar overheadkostnader samt har säkerställt avtal med fasta fraktkostnader från Kina och Asien, en post som tyngt vissa av verksamheterna under året.

Vi börjar även skönja resultaten av de försäljningsinitiativ vi påbörjat under året med att hjälpa bolagen att expandera till nya kanaler och internationellt. Det är lätt att glömma att FMCG-marknaden är trögrörlig och att det tar tid att få ut en ny produkt, samtidigt som det är en styrka vi har med oss i svårare tider. FMCG-marknaden är inte lika konjunkturkänsligt som andra marknader och vår ambition är att både försäljningen och tillhörande kassaflöden ska fortsätta att öka i Humble, trots risk för ett oroligare makroklimat. Målsättningen är att årligen fortsätta växa med minst 15 % organisk tillväxt på gruppnivå. Med den utveckling vi har haft under det gångna året känns det som att vi har hittat ett bra recept för att uppnå målsättningen.

FRAMTIDEN SER LJUS UT
Förra veckan offentliggjorde vi vårt första planerade förvärv för året, med avsikten att förvärva de rörelsedrivande verksamheterna i MedicaNatumin-koncernen. Det är ett intressant steg för oss där vi får en än mer betydande position inom sportnutrition och kosttillskottsegmentet – en marknad som växer kraftigt och som vi under året har hunnit förvärva flertal verksamheter inom. Vi har som målbild att bli en attraktiv helhetsleverantör för framtidens FMCG-produkter och med de bolag som finns i gruppen har vi redan börjat bli en betydande aktör att räkna med. Vi märker även att det finns ett enormt intresse från bolag som vill bli en del av Humble Group och vår ambition är att genomföra fler förvärv och minst nå samma utveckling både omsättningsmässigt och resultatmässigt under 2022 som under de senaste 12 månaderna.

Slutligen vill jag tacka styrelsen, ägarna och teamet för förtroendet att få leda Humble Group. Tillsammans har vi påbörjat resan med att bygga något stort och när vi blickar tillbaka i nästa års kommuniké hoppas jag att vi har ännu fler entusiastiska aktieägare med oss samt att vi ses som en innovativ uppstickare i branschen."

Se ner rapporten i sin helhet här

Se presentation av kvartalet i sin helhet här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Tel: +46 70 999 94 55
Email: simon.petren@humblegroup.se

Denna information är sådan som Humble Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humble Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolaget växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smak och konsistens för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE.
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail:
info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humbles framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.