Med ett händelserikt tredje kvartal i ryggen kan vi med stolthet presentera att vi för första gången har ett positivt kassaflöde både före och efter förändring av rörelsekapital från den löpande verksamheten. Många av koncernens dotterbolag har en mycket stark utveckling, där vi under det tredje kvartalet når en organisk tillväxt om hela 24 % för de bolag som ägdes vid ingången av räkenskapsåret samt 19 % för de bolag som konsoliderats per den 30 september 2021. Efter sommaren har vi breddat den operativa ledningen med flera nyckelrekryteringar och rustar för fortsatt tillväxt under nästa år, samtidigt som vi närmar oss 500 miljoner kronor i justerad EBITDA rullande 12 månader.” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB.

FINANSIELL INFORMATION:

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 401 MSEK (8), en ökning med 393 MSEK, motsvarande 5 140 % jämfört med föregående år.
 • Justerad EBITDA uppgick till 48 MSEK (-3), en förbättring med 51 MSEK jämfört med föregående år.
 • EBITDA uppgick till 33 MSEK (-4), en förbättring med 37 MSEK jämfört med föregående år.
 • Justerad EBITA uppgick till 39 MSEK (-3).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,52 SEK (-0,09).
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 38 MSEK (-5).

PROFORMA TREDJE KVARTALET*

 • Nettoomsättning uppgick till 872 MSEK.
 • Justerad EBITDA uppgick till 121 MSEK.
 • EBITDA uppgick till 88 MSEK.
 • Justerad EBITA uppgick till 115 MSEK.

NIO MÅNADER

 • Nettoomsättningen uppgick till 656 MSEK (15), en ökning med 641 MSEK, motsvarande 4 306 % jämfört med föregående år.
 • Justerad EBITDA uppgick till 77 MSEK (-8), en förbättring med 85 MSEK jämfört med föregående år.
 • EBITDA uppgick till 44 MSEK (-9), en förbättring med 54 MSEK jämfört med föregående år.
 • Justerad EBITA uppgick till 63 MSEK (-10).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,85 SEK (-0,20).
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 33 MSEK (-10).

PROFORMA NIO MÅNADER*

 • Nettoomsättning uppgick till 2 443 MSEK.
 • Justerad EBITDA uppgick till 324 MSEK.
 • EBITDA uppgick 239 MSEK.
 • Justerad EBITA uppgick till 311 MSEK.

* Proforman som presenteras i denna delårsrapport visar hur det konsoliderade resultatet för Humble Group hade sett ut om alla kommunicerade förvärv fram till datumet för denna delårsrapport hade konsoliderats från och med 1 januari 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Humble emitterar seniora säkerställda obligationer om 700 MSEK under ett ramverk på 1 500 MSEK.
 • Humble fullföljer förvärven av Wellibites, Nordfood, Be:Son, Ewalco, FancyStage, Marabu samt Naty.
 • Humble höjer finansiella tillväxtmål och lönsamhetsmål.
 • Humble ingår förvärvsavtal med säljarna av Solent Global Ltd, Swedish Food Group AB, Swecarb AB, Carls-Bergh Pharma AB samt resterande del av aktierna i AB Fermia.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Humble slutför förvärven av Solent Global Ltd, Swedish Food Group AB, Swecarb AB, Carls-Bergh Pharma AB samt resterande del av aktierna i AB Fermia.
 • Humble tecknar kreditfacilitet om 400 MSEK hos SEB.
 • Humble ingår förvärvsavtal med säljarna av Soya Oy och Delsbo Candle AB.
 • Hans Skruvfors väljs på extra bolagsstämma som ny ordinarie styrelseledamot och ersätter Mikael Pettersson.

VD-ORD UR RAPPORTEN

”FÖRVÄRVSRESAN FORTSÄTTER!

Det är med stor glädje som vi summerar det tredje kvartalet, vilket enkelt uttryckt kan sammanfattas som en riktig rivstart efter sommaren. Det är det första kvartalet som vi redovisar positiva organiska kassaflöden. Inte nog med att vi slutfört sju av de tidigare kommunicerade förvärven, vi har även kommunicerat vårt största förvärv hittills i form av Solent Global Ltd, samt förvärvat ytterligare fyra bolag. En annan viktig aspekt att belysa är att de bolag som varit en del av gruppen under en längre tid har en gemensam organisk tillväxt på hela 25%, vilket är långt högre än koncernens finansiella tillväxtmål. Det påvisar vår förmåga att generera tillväxt hos de bolag vi förvärvar där synergier spelar en viktig roll i att växa försäljning och lönsamhet.

UTÖKAD GLOBAL MARKNADSNÄRVARO

Under sommaren slutförde vi som tidigare kommunicerat flera förvärv som tillför koncernen flera olika strukturella dimensioner inom bland annat produktion, distribution och varumärkespositionering. I september förvärvades Solent Global Ltd, vårt största förvärv hittills som både förstärker gruppens erbjudande inom hushållsprodukter och personlig hygien, samt öppnar upp dörren till många nya marknader och tusentals nya butiker tack vare dess globala struktur och tio dotterbolag. Solents ledning har under lång tid etablerat bolagets verksamhet, och jag är ödmjuk inför den struktur och kompetens som finns inom gruppen. Det är en spännande uppgift att börja realisera de synergier vi redan identifierat och kunna inspirera andra bolag i koncernen att ta del av detta väloljade maskineri.

STÄRKT INFRASTRUKTUR I SVERIGE

Det är inte bara de globala kanalerna som utvecklats under hösten, utan vi har även tagit ett strukturellt kliv i Sverige genom förvärvet av Swedish Food Group (First Class Brands of Sweden). Entreprenörerna bakom bolaget har ett stort driv och har på kort tid lyckats bygga upp en betydande närvaro inom svensk dagligvaruhandel, något som adderar värde framgent för många av koncernens befintliga dotterbolag. Vi har även fått in spännande varumärken som HealthyCo och Pro!Brands, vilket befäster oss som en viktig spelare inom hälsa- och sportnutritionskategorin.

FÖRBÄTTRAT MARKNADSKLIMAT

Vi ser att marknaden har tagit fart igen och att det finns en växande efterfrågan på våra produkter, vilket resulterar i att många bolag utvecklats på ett gynnsamt sätt. Visserligen noterar vi, likt många andra företag idag, signifikant ökade fraktpriser vid inköp från bland annat Asien, samt sviktande råvarukanaler. Det har nog inte undgått någon att det finns en viss oro i leverantörsleden drivet av det osäkra marknadsläget, och det återstår att se i vilken grad Humble påverkas av det på längre sikt. På kort sikt har våra verksamheter lyckats hantera situationen väl, och lyckats leverera en hög organisk försäljningstillväxt trots osäkra leveransförutsättningar.

ORGANISATIONSUTVECKLING

Fortsättningsvis är det glädjande att notera att vår antagna strategi med plattformsförvärv fungerar väl. Vi har genomfört flera bolt-on-förvärv till attraktiva multiplar som samtidigt har goda tillväxtutsikter och utvecklingspotential som en del av Humble. Vi möts ständigt av en positiv respons från gamla så väl som nytillkomna entreprenörer, där det spirar av energi och entusiasm genom att vara en del av och få bidra till en mer hållbar FMCG-marknad (Eng. Fast Moving Consumer Goods).

I takt med att gruppen växer i storlek blir den operativa strukturen allt viktigare. Jag ser stora fördelar med att vi har möjligheten att bygga upp företagsstrukturen från början, där vi själva organiserar oss för att möjliggöra snabbare analysarbete, dela information och effektivare beslutsprocesser. För att ytterligare stärka våra strategiska förutsättningar att stödja respektive dotterbolags-VD i det dagliga beslutsfattandet, samt vår uppföljningsförmåga på koncernnivå har vi tagit de första stegen mot en central dataanalysfunktion. Det tillför många insikter och hjälper oss att långsiktigt skapa förutsättningar för en ökad marginalkrona i den dagliga affären.

På nio månader har vi gått från att vara tre personer i ledningen, till att teamet nu består av 15 medarbetare (varav fem i ledningen) med strategisk mångårig kompetens från konsumentmarknaden. Vi har även etablerat en gedigen struktur för att fortsatt kunna hålla ett högt förvärvstempo framöver med ett dedikerat M&A-team. Detta säkerställer en fortsatt hög kvalitét och intensiv förvärvstakt framöver.

UTSIKTER FÖR KOMMANDE ÅR

Avslutningsvis arbetar vi nu med att färdigställa budgetarbetet för 2022 och tillåts blicka framåt. Vi har ett underliggande momentum i våra verksamheter, där samtliga presterar bättre än tidigare år och där flertalet har nått all-time-high försäljning under september och oktober månad. Det ska bli spännande att se utvecklingen av gruppen samt de operationella synergier som finns att utvinna nu när vi förstärkt teamet och vår förmåga att dela information mellan bolagen. Slutligen vill jag poängtera att vi har en fortsatt mycket stark pipeline med intressanta bolag och erfarna entreprenörer där vi ser stora möjligheter att skapa ytterligare aktieägarvärde. Med den storlek som vi lyckats växa till under året, blir vi en naturlig magnet för framtidens FMCG-bolag. Det är en sann glädje att få vara med och hjälpa fler och fler bolag att positionera sig för framtiden, ta sig an hållbarhetsresan och skapa en produktportfölj till det bättre för människan och för planeten."

Ladda ner rapporten i sin helhet här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Tel: +46 70 999 94 55
Email: simon.petren@humblegroup.se

Denna information är sådan som Humble Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humble Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolaget växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smak och konsistens för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE.
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail:
info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humbles framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.