Bayn Europe AB genomgår en förändringsprocess som inte minst syns genom det VD-byte som genomfördes i april då Patrik Edström tillträdde. Affärsmässigt genomgår Bayn även en förändring som innebär att Bolaget bytt produktmix och marknadsföringskanaler. Bolaget går över från att ha varit en råvaruleverantör som representerats av en stor internationell distributör till att fokusera på egna specialiteter och att marknadsföra sig genom ett flertal specialistdistributörer. Det ska ske genom att erbjuda färdiga lösningar på kundens problem. Det innebär att själva bolaget krymper kostymen avseende allt utom sälj- och produktutveckling. Dessutom har bolaget infört systematiserade processer och digitaliserat marknadsföringen för att få en bättre styrning av verksamheten och försäljningen. Det innebär bland annat en markant ökad aktivitet på sociala media och på Internetbaserad marknadsföring.

Trenden inom livsmedelsbranschen går entydigt mot sockerreducering och ett flertal länder i Europa, Amerika och Asien har infört skatter på överdriven sockeranvändning. Timingen är helt rätt för att lansera bolagets sockerersättningar på bred front. Föreliggande nyemission genomförs i syfte att kunna utöka satsningarna på sälj- och produktutveckling för att möta marknadens efterfrågan på sockerreducerande lösningar.

Större aktieägare, styrelse och ledning har på förhand gjort teckningsåtaganden utan ersättning om sammanlagt närmare 2,5 MSEK i emissionen, vilket motsvarar drygt 37 procent av emissionsbeloppet.

Villkor för nyemissionen 

– Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie (1) befintlig aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna fyra (4) nya aktier. 
– Emissionskursen är 0,80 SEK per aktie. 
– Nyemissionen omfattar högst 8 256 677 aktier.

Tidsplan för nyemissionen 

– Teckningsperiod 30maj – 19 juni 2018.
– Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 19 juni 2018. 
– Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period. 
– Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq Stockholm, First North under perioden 1 juni – 15 juni 2018.
– Handel med BTA kommer att ske från och med den 31 maj 2018 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av juli 2018.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.bayneurope.com samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se.

Teckning av aktier kan ske elektroniskt med BankID på www.aktieinvest.se/bayn2018

En presentation av bolaget där VD Patrik Edström presenterar bolaget finns tillgänglig via den här länken.

För ytterligare information om den förestående nyemissionen kontakta VD Patrik Edström.

Bilagor