Valberedningen består av Rune Nordlander, representant för Första Entreprenörsfondens alla bolag, Lucy Dahlgren representant för eget aktieinnehav och Confundi AB, Göran Ofsén representant för eget aktieinnehav och Peter Werme ordförande i styrelsen i Bayn Europe AB. Valberedningen representerar därmed cirka 28 procent av totala antalet utestående aktier och röster.

Valberedningen har till uppgift att bereda och till årsstämman lämna förslag till:

  •    Ordförande vid årsstämman
  •    Antal stämmovalda styrelseledamöter
  •    Val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
  •    Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter
  •    Val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
  •    Val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bayn Europes valberedning kan göra det senast 28 mars 2019, med e-post till pw@bayn.se eller med brev till Bayn Europe AB, Att: Valberedning, Hornsgatan 79, 118 49 Stockholm.

Bilagor