”Vi börjar året med ett mycket starkt första kvartal. Proforma växer vi omsättningen med 9 332 % till totalt 194 MSEK och vänder även från tidigare historiska förluster, till att presentera koncernens första lönsamma kvartal med en justerad EBITDA om totalt 27 MSEK. Samtidigt levererar vi en fantastisk organisk lönsamhetsförbättring i de underliggande verksamhetsbolagen med hela 98 % jämfört samma period 2020. Det är ett resultat av hårt arbete med den strukturella plattformen och dess tillhörande synergieffekter, samt påvisar vår förmåga att handplocka de attraktivaste bolagen att förvärva in i Humble Group. Nu ser vi fram mot resten av 2021 och resan med att växa gruppen till en ledande koncern för framtidens FMCG.” – Simon Petrén, VD Humble Group AB

FINANSIELL INFORMATION:

FÖRSTA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 88 388 KSEK (2 055), en ökning med 4 201 % jämfört motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 902 KSEK (-4 146), en förbättring med 7 048 KSEK jämfört motsvarande period föregående år.
 • Justerat rörelseresultatet före avskrivningar (Justerad EBITDA) uppgick till 6 776 KSEK (-1 443), en förbättring med 8 219 KSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Resultat per aktie uppgick till -0,22 SEK (-0,12).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,06).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 68 394 KSEK (-263).
   

PROFORMA FÖRSTA KVARTALET*

 • Nettoomsättning uppgick till 193 827 KSEK (184 133).
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (Justerad EBITDA) uppgick till 26 923 KSEK (17 288).
 • Totala intäkter uppgick till 201 446 KSEK (187 037).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 23 555 KSEK (11 915).
   

*Proforma visas i syfte att ge läsaren en rättvisande bild av hur koncernens verkliga intäkter och resultat hade sett ut per 2021-03-31 om alla de bolag som förvärvats under året, eller där avtal om förvärv har kommunicerats, hade konsoliderats tillsammans med den befintliga delen av koncernen. Proforman som presenteras ovan visar det konsoliderade resultatet för perioden 1 januari – 31 mars för Humble Group, Monday 2 Sunday (Pändy), Tweek, Bayn Production, Amerpharma, Green Sales Distributions, Golden Athlete, The Humble Co., Grahns Konfektyr, Kryddhuset i Ljung, Performance R Us, Nordic Sports Nutrition samt Viterna.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET
 

 • Styrelseledamot lämnar bolaget på egen begäran och Henrik Patek väljs som ny styrelseledamot fram till nästa årsstämma.
 • Bayn Group tecknar avtal om förvärv av The Humble Co. och avser emittera obligationer om 200 MSEK.
 • Bayn fullföljer förvärvet av The Humble Co.
 • Bayn fastställer finansiella mål och presenterar ny branding för gruppen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
 

 • Bayn Group publicerar årsredovisning för 2020.
 • Bayn Group byter namn till Humble Group samt emitterar teckningsoptioner till incitamentsprogram på extra bolagsstämma.
 • Humble Group genomför emission av 20,5 miljoner aktier och tillför gruppen ca 502 MSEK.
 • Humble Group fullföljer förvärven av 5 bolag inklusive två fastigheter.

VD-ORD UR RAPPORTEN:
 

HÖGRE LÖNSAMHET MED SYNERGIEFFEKTER

Det första kvartalet 2021 är spännande ur många aspekter. Till att börja med, så är det brytpunkten för när covid-19 slog till förra året och därmed en första avstämning för hur bolag anpassat sig och fortlever ett år in i pandemin. Världen tycks till synes ha stannat upp, men tempot i Humble har varit högre än någonsin. Trots rådande omständigheter och restriktioner har vi framgångsrikt förvärvat tolv bolag, genomfört fem riktade emissioner och dessutom noterat en obligation med två tillhörande emissioner. Vi har även etablerat en mycket stabil strukturell plattform som skapar stor potential till att leverera ökad avkastning på koncernens investeringar, samtidigt som vi expanderar våra bolag med innovation, tillväxt och högre lönsamhet. Det är en glädje att välkomna nya medarbetare och bolag att bli en del av framtidens FMCG-koncern, Humble Group.

STARK UTVECKLING OCH SYNERGIER
Den 12 mars 2020 slutfördes förvärvet av Pändy, och ur ett finansiellt perspektiv har koncernen haft en stark utveckling sedan dess. I den finansiella proforman, vilket visar hur vår utveckling hade sett ut om samtliga kommunicerade förvärv varit helägda från 1 januari, så har omsättningen under Q1 2021 ökat med 9 332 % till hela 194 MSEK. Ännu roligare är det att vi samtidigt lyckats vända från historiska förluster till att redovisa vårt första kvartal med vinst, med totalt 27 MSEK i proforma justerat rörelseresultat (EBITDA) för perioden. Det innebär en organisk lönsamhetsförbättring för de underliggande verksamheterna med hela 98 %, en utveckling som grundas i hårt arbete och något vi alla är stolta över att lyfta fram. Samtidigt ger det oss även en styrka att framöver att kunna fortsätta växa lönsamt och addera ytterligare vinst och kassaflöden till koncernen. Med utfallet i hamn bevisar vi den kommunicerade plattformens nytta och en kapacitet att realisera synergier och förmågan att fortsätta utveckla och förädla bolagen som blir en del av Humble Group. Vårt team med alla dess entreprenörer och medarbetare är helt avgörande för bolagets positiva utveckling och ger oss kraft och självförtroende i att den antagna strategin att växa både organiskt och genom förvärv, ligger helt rätt i tiden och skapar goda förutsättningar att generera långsiktiga värden.

Vår ambition att växa Humble till att bli ett attraktivt hem för entreprenörer inom framtidens FMCG (snabbrörliga konsumentvaror), har nog inte undgått någon vid det här laget. För att lyckas med detta så har vi utarbetat en tydlig plan, där vi kontinuerligt utvecklar den strukturella plattformen för ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet. Flera av de initiativ som initierades redan under hösten 2020 har börjat ge resultat och jag känner mig trygg i att vi kommer kunna genomföra de nödvändiga åtgärder som krävs för att nå 2025 års finansiella målsättning. Redan nu börjar vi skönja de ekonomiska effekterna från gruppens synergier och jämfört med första kvartalet, innan de förvärvade bolagen blev en del av koncernen, så är utvecklingen mycket positiv. För mig är det ett kvitto på att vi inte bara håller ett högt tempo med nya uppköp, utan även har förmågan att utveckla befintliga strukturer och effektivisera processer för att kapitalisera på de underliggande värden som tidigare inte realiserats i respektive förvärvat bolag.

Utan att gå in djupare på detaljer så har vi många intressanta projekt, där vi på kort tid kopplat in flera olika delar av vår allt större organisation och snabbt kunnat lansera en produkt från idé till en färdigpaketerad FMCG-produkt med både varumärke och breda distributionsmöjligheter. För oss är det viktigt att hålla en hög hastighet och innovationskapacitet för att säkerställa Humbles förmåga att agera dynamiskt med marknadens snabba utveckling. Det här ger oss ett konkurrensmässigt övertag jämte andra större och mer traditionella trögrörliga aktörer.

FÖRVÄRVSPLATTFORM
Under fjolåret bestod ledningsteamet endast av tre personer, vilket givetvis inneburit en del press på verksamheterna, samtidigt som vi hållit en förhållandevis hög förvärvstakt. I samband med uppköpet av The Humble Co., stärktes ledningens kärnkompetens på flera fronter. Exempelvis är förvärvsteamet nu betydligt större än tidigare, vilket även ger oss goda förutsättningar att intensifiera sourcingarbetet och identifiera fler lovande förvärvsobjekt som vi bedömer passar väl in i affärsmodellen. Med den strukturella plattformen som vi byggt är jag övertygad om att vi på ett effektivt sätt kommer kunna fortsätta växa genom förvärv och hålla ett högre tempo framgent. Marknaden för den här typen av konsoliderande och entreprenörsdrivna bolag är enorm och vi ser en ständigt ökande efterfrågan med inkommande leads från nya entreprenörer och bolag som inser värdet av att bli en del av Humble Group. Givet att vi besitter betydligt mer gynnsamma förutsättningar och starkare finansiell struktur än någonsin, så är vi väl rustade för att snabbt kunna integrera och realisera synergier operationellt i takt med att fler bolag ansluter sig.

FRAMTIDEN
Även om 2020 var ett spännande år där vi gick från att vara ett småbolag till att bli en etablerad spelare, så vågar jag påstå att vi under 2021 kommer börja ta de riktigt stora kliven och göra verklig skillnad i branschen. Ledingen och styrelsen har en långsiktig plan och en strategisk ansats om att erbjuda våra ägare en spännande tillväxtresa med underliggande lönsamhet, i en snabbväxande och innovationsrik marknad. Kombinationen av FMCG-industrins stabila kassaflöden, uthållighet och teknologiutveckling samt snabba förändring, skapar attraktiva möjligheter att kapitalisera och addera aktieägarevärde. Vi ska etablera Humble som ett original i branschen och ta en ledande position för framtidens snabbväxande produkter och varumärken.

Vi är en bra bit på vägen men resan har bara börjat!

Ladda ner rapporten i sin helhet här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD Humble Group AB
Tel: +46709999455
Email:
simon.petren@humblegroup.se
Denna information är sådan som Humble Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humble Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolaget växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för generationen av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE.
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail:
info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humbles framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.