Healthyco’s varumärksportfölj har byggts upp genom First Class Brands interna säljkårs bearbetning av den svenska dagligvaruhandeln. Med tiden har även ett antal exportmarknader adderats där ett urval av Healthyco’s och First Class Brands varumärke Probrands produkter nu finns representerade på ett 20-tal marknader globalt. First Class Brands ökning inom export har till stor del drivits av de synergier som uppstått genom det av Humble Groups tidigare kommunicerade förvärvet av First Class Brands som resulterat i ökade försäljningsmöjligheter hos distributörer samt etableringen av Bolagets export-team i Lund.

Varumärket Healthyco genomsyras av en unik design som ämnar för att tillhandahålla hälsosmarta livsmedel med goda smaker och utan tillsatt socker. I linje med att medvetenheten för hälsosmarta livsmedel ökar hos konsumenterna bedömer Bolaget att de är välpositionerade för att möta konsumenternas växande efterfrågan på funktionella livsmedel i ett globalt perspektiv.

Vi ser en konstant ökad efterfrågan på denna typ av produkter och jag har svårt att se en avmattning av denna trend – som snarare är en livsstil som är här för att stanna, än just en trend. Vi har ett starkt case, med proof of concept på den svenska marknaden – och detta avtryck attraherar fler exportmarknader till att vilja göra samma resa med detta tidsenliga, hälsosmarta varumärke på just deras marknad,” säger Martin Trnovsky, VD First Class Brands

Healthyco är den svenska uppstickaren inom hälsosmarta livsmedel. Med en ”klok uggla” som pryder de rosa förpackningarna är fokus inställt på att producera och saluföra hälsosmarta livsmedel till en medveten konsument. Du hittar Healthyco's produkter både på svensk DVH, en rad utländska kedjor, online samt Amazon. Sedan hösten 2021 är Healthyco ett varumärke som ingår i Humble Group koncernen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM HUMBLE

Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail:info@fnca.se

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.