Humble Group AB (publ) (”Bolaget”) höll den 5 maj 2022 årsstämma i Stockholm. Årsstämman hölls genom poströstning enligt Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt beslut om disposition av bolagets resultat och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2021. Vidare beslutade årsstämman om disposition av bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att Bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 50 417 583 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 2 929 971 021 kronor överförs i ny räkning.

Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet avseende förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

The Annual General Meeting resolved the following in accordance with the Nomination Committee's proposal:

  • board fees for the period until the end of the next annual general meeting shall be paid with SEK 400,000 to the chairman of the board and with SEK 200,000 to the other board members elected by the general meeting,
  • arvode till ledamöter i styrelsens M&A-utskott ska utgå med 125 000 kronor till utskottets ordförande och 100 000 kronor till övriga ledamöter,
  • fees to members of the Board's Audit Committee (including the Chairman) shall be paid in the amount of SEK 45,000,
  • remuneration to members of the Board's Remuneration Committee (including the chairman) shall be SEK 20,000, and
  • the auditor's fee shall be paid in accordance with an invoice approved by the Company.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag. Årsstämman beslutade om omval av Peter Werme, Dajana Mirborn, Henrik Patek, Hans Skruvfors och Björn Widegren som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Peter Werme omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

The accounting firm BDO Mälardalen AB was re-elected as the Company's auditor. Carl-Johan Kjellman will be the auditor in charge.

Decision on the principles for appointing a nomination committee

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedningen.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om emissioner av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Beslut om införande av incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner till deltagarna
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram enligt vilket Bolaget erbjuder befintliga och framtida ledande befattningshavare och nyckelanställda inom Humble-koncernen att förvärva upp till totalt 2 400 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Vid full teckning med stöd av samtliga nya teckningsoptioner kan 2 400 000 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,836 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagens datum, under förutsättning att ingen omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av sker i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Kompletta förslag
Förslag till beslut finns tillgängliga på Bolagets hemsida, https://humblegroup.se/. Protokoll från årsstämman kommer att tillgängliggöras på Bolagets hemsida senast den 19 maj 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB (publ)
Telefon: +46 70 999 94 55

E-mail: simon.petren@humblegroup.se

The information in this press release has been published by the above contact person, at the time stated by Humble's news distributor Cision at the time of publication of this press release.

Om Humble Group
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se.

Humble Group är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humble Groups certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se