Nyheter & Press

Beslut vid årsstämma i Humble Group AB (publ)

  • Regulatorisk

Vid årsstämman i Humble Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Humble”) den 22 maj 2024 beslutades det bland annat om styrelsens sammansättning, omval av styrelseordförande och revisor, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, ändring av bolagsordning, inrättande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram samt ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier.

Läs mer

STRONG DEMAND AND IMPROVED PROFITABILITY, FIRST QUARTER 2024

  • Regulatorisk

“We begin 2024 with stable growth in the group, where net sales amounted to SEK 1,838 million (1,592), a total increase of 15 percent, of which 11 percent constitute organic growth. Considering that we had a negative calendar effect of approximately -4 percent as a result of the early Easter, we feel satisfied with the development in the various segments. The work to strengthen the profitability has begun to yield results and the adjusted EBITA margin strengthened from 6 percent to 7 percent, where adjusted EBITA increased by 25 percent to SEK 128 million (102). The cash flow from operating activities developed well and amounted to SEK 127 million (102). The change in working capital negatively affected the free cash flow, as a result of strategic investments in inventory before price increases and rising cocoa prices at some of the distribution companies. The gross margin has continued to develop in the right direction and amounted to 31 percent (30). The relative increase was greater, as we did not fully consolidate all the Privab companies during the comparison period, which have a lower gross margin than the rest of the group. Humble has a good momentum and we have a positive view of the development going forward, with a focus on continued expansion and growth.” – Simon Petrén, CEO Humble Group AB.

Läs mer

STARK EFTERFRÅGAN OCH FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET, FÖRSTA KVARTALET 2024

  • Regulatorisk

“Vi inleder 2024 med en stabil tillväxt i koncernen, där nettoomsättningen uppgick till 1 838 MSEK (1 592), en ökning om totalt 15 procent varav 11 procent utgörs av organisk tillväxt. Beaktat att vi haft en negativ kalendereffekt om ca -4 procent till följd av den tidiga påsken, känner vi oss nöjda med utvecklingen i de olika segmenten. Arbetet med att ytterligare stärka lönsamheten har börjat ge resultat och den justerade EBITA-marginalen stärktes från 6 procent till 7 procent, där justerad EBITA ökade med 25 procent till 128 MSEK (102). Kassaflödet från den operativa verksamheten utvecklades väl och uppgick till 127 MSEK (102). Förändring av rörelsekapital påverkade det fria kassaflödet negativt, till följd av strategiska investeringar i lager inför prisökningar och ökade kakaopriser för vissa av distributionsbolagen. Bruttomarginalen har fortsatt att utvecklas åt rätt håll och uppgick till 31 procent (30). Den relativa ökningen var större eftersom vi under jämförelseperioden inte fullt ut konsoliderat alla Privab-bolagen, vilka har en lägre bruttomarginal än koncernen i övrigt. Humble har ett bra momentum och vi har en optimistisk syn på utvecklingen framåt, med fokus på fortsatt expansion och tillväxt.”-  Simon Petrén, VD Humble Group AB.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Humble Group AB (publ)

  • Regulatorisk

Humble Group AB (publ), 556794-4797 (”Bolaget”), håller årsstämma onsdagen den 22 maj 2024 kl. 09.30 i 7A Strandvägens lokaler på adress Strandvägen 7 i Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 09.15.

Läs mer

HUMBLE GROUP PUBLISHES THE ANNUAL REPORT FOR 2023

  • Regulatorisk

Humble Groups annual report for 2023 have today been published and is available on the groups website www.humblegroup.se. For further information, please contact: Simon Petrén, CEO, Humble Group AB E-mail: simon.petren@humblegroup.se Telephone:+468 61 32 888 The information in this press release has been published by the above contact person, at […]

Läs mer

HUMBLE GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2023

  • Regulatorisk

Humble Groups årsredovisning för 2023 har idag offentliggjorts och finns tillgänglig på koncernens hemsida www.humblegroup.se. För ytterligare information, vänligen kontakta: Simon Petrén, VD, Humble Group AB E-mail: simon.petren@humblegroup.se Telephone:+468 61 32 888 Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision […]

Läs mer

A STRONG FINISH TO A TRANSFORMATIVE YEAR, FOURTH QUARTER 2023

  • Regulatorisk

“Humble Group continues to grow and we take market shares through increased distribution, more products and new collaborations in international markets. With an operational cash flow of SEK 285 million (246), we see the result from the continued focus to optimize the flow of goods. Thanks to the improved […]

Läs mer

EN STARK AVSLUTNING PÅ ETT TRANSFORMATIVT ÅR, FJÄRDE KVARTALET 2023

  • Regulatorisk

“Humble Group fortsätter att växa och vi tar marknadsandelar genom ökad distribution, fler produkter och nya samarbeten i internationella marknader. Med ett operativt kassaflöde om 285 MSEK (246) ser vi resultatet av fortsatt fokus på att optimera varuflödet. Tack vare den förbättrade kapitalstrukturen och sänkta räntekostnader börjar vi få […]

Läs mer

HUMBLE INGÅR AVTAL AVSEENDE FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETERNA OCH SLUTFÖR DEL AV FÖRSÄLJNINGEN

  • Regulatorisk

Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) har idag ingått två bindande avtal med Tingsvalvet Fastighets AB (publ) (”Köparen”) avseende försäljningen av tio fastigheter som Bolaget offentliggjorde i ett pressmeddelande den 1 december 2023 (”Transaktionen”). Det ena avtalet avser tre fastigheter, motsvarande ett överenskommet värde om 137 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt (”Etapp 1”). Etapp 1 slutfördes idag varvid Köparen tillträdde aktierna i Humbles dotterbolag som indirekt äger de tre fastigheterna. Humble har därmed erhållit 80 procent av det överenskomna fastighetsvärdet i kontanta medel och resterande 20 procent i 103 123 nyemitterade preferensaktier i Köparen. Det andra avtalet avser resterande sju fastigheter, motsvarande ett överenskommet värde om 133 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt (”Etapp 2” och tillsammans med Etapp 1, ”Transaktionerna”). Tillträdet av Etapp 2 är villkorat av att Köparen erhåller erforderlig finansiering avseende del av köpeskillingen som avser Etapp 2.

Läs mer

HUMBLE ENTERS INTO AGREEMENTS REGARDING THE SALE OF PROPERTIES AND COMPLETES PART OF THE SALE

  • Regulatorisk

Humble Group AB (publ) (”Humble” or the ”Company”) has of today entered into two binding agreements with Tingsvalvet Fastighets AB (publ) (the ”Buyer”) regarding the sale of ten properties, which the Company announced in a press release on December 1, 2023 (the “Transaction”). One of the agreements refers to three properties, corresponding to an agreed amount of SEK 137 million after deduction of deferred taxes (“Stage 1”). Stage 1 was completed today, whereby the Buyer has taken ownership of the shares in Humble’s subsidiary, which in turn indirectly owns the three properties. Humble has thus received 80 percent of the agreed property value in cash and the remaining 20 percent in 103 123 issued preference shares in the Buyer. The other agreement refers to the remaining seven properties, corresponding to an agreed amount of SEK 133 million after deduction of deferred taxes (“Stage 2” and together with Stage 1 the “Transaction”). Completion of Stage 2 is conditional on the Buyer obtaining required financing for part of the purchase price relating to Stage 2.

Läs mer