Nyheter & Press

A STRONG FINISH TO A TRANSFORMATIVE YEAR, FOURTH QUARTER 2023

  • Regulatorisk

“Humble Group continues to grow and we take market shares through increased distribution, more products and new collaborations in international markets. With an operational cash flow of SEK 285 million (246), we see the result from the continued focus to optimize the flow of goods. Thanks to the improved […]

Läs mer

EN STARK AVSLUTNING PÅ ETT TRANSFORMATIVT ÅR, FJÄRDE KVARTALET 2023

  • Regulatorisk

“Humble Group fortsätter att växa och vi tar marknadsandelar genom ökad distribution, fler produkter och nya samarbeten i internationella marknader. Med ett operativt kassaflöde om 285 MSEK (246) ser vi resultatet av fortsatt fokus på att optimera varuflödet. Tack vare den förbättrade kapitalstrukturen och sänkta räntekostnader börjar vi få […]

Läs mer

HUMBLE INGÅR AVTAL AVSEENDE FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETERNA OCH SLUTFÖR DEL AV FÖRSÄLJNINGEN

  • Regulatorisk

Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) har idag ingått två bindande avtal med Tingsvalvet Fastighets AB (publ) (”Köparen”) avseende försäljningen av tio fastigheter som Bolaget offentliggjorde i ett pressmeddelande den 1 december 2023 (”Transaktionen”). Det ena avtalet avser tre fastigheter, motsvarande ett överenskommet värde om 137 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt (”Etapp 1”). Etapp 1 slutfördes idag varvid Köparen tillträdde aktierna i Humbles dotterbolag som indirekt äger de tre fastigheterna. Humble har därmed erhållit 80 procent av det överenskomna fastighetsvärdet i kontanta medel och resterande 20 procent i 103 123 nyemitterade preferensaktier i Köparen. Det andra avtalet avser resterande sju fastigheter, motsvarande ett överenskommet värde om 133 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt (”Etapp 2” och tillsammans med Etapp 1, ”Transaktionerna”). Tillträdet av Etapp 2 är villkorat av att Köparen erhåller erforderlig finansiering avseende del av köpeskillingen som avser Etapp 2.

Läs mer

HUMBLE ENTERS INTO AGREEMENTS REGARDING THE SALE OF PROPERTIES AND COMPLETES PART OF THE SALE

  • Regulatorisk

Humble Group AB (publ) (”Humble” or the ”Company”) has of today entered into two binding agreements with Tingsvalvet Fastighets AB (publ) (the ”Buyer”) regarding the sale of ten properties, which the Company announced in a press release on December 1, 2023 (the “Transaction”). One of the agreements refers to three properties, corresponding to an agreed amount of SEK 137 million after deduction of deferred taxes (“Stage 1”). Stage 1 was completed today, whereby the Buyer has taken ownership of the shares in Humble’s subsidiary, which in turn indirectly owns the three properties. Humble has thus received 80 percent of the agreed property value in cash and the remaining 20 percent in 103 123 issued preference shares in the Buyer. The other agreement refers to the remaining seven properties, corresponding to an agreed amount of SEK 133 million after deduction of deferred taxes (“Stage 2” and together with Stage 1 the “Transaction”). Completion of Stage 2 is conditional on the Buyer obtaining required financing for part of the purchase price relating to Stage 2.

Läs mer

HUMBLE INGÅR NY AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER OCH AVBRYTER FÖRHANDLINGARNA MED DEN TIDIGARE INTRESSENTEN

  • Regulatorisk

Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) offentliggjorde genom ett pressmeddelande den 12 juli 2023 att Bolaget hade ingått en icke bindande avsiktsförklaring med en intressent till att förvärva tolv fastigheter, med en option för intressenten att förvärva ytterligare en fastighet, som Humble äger via dotterbolag. Parterna har inte kommit överens om de slutliga transaktionsvillkoren och har därför valt att avbryta förhandlingarna. Mot bakgrund av den avbrutna förhandlingen har Humble valt att gå vidare med Tingsvalvet Fastighets AB (publ) (”Intressenten”) som Bolaget har ingått en ny icke bindande avsiktsförklaring med avseende överlåtelse av tio fastigheter (”Fastigheterna”) som indirekt ägs av Humble (”Transaktionen”). En väsentlig skillnad från villkoren som offentliggjordes den 12 juli 2023 är att optionen och en fastighet inte ingår i Transaktionen. Sedan offentliggörandet har två fastigheter lagts samman till en fastighet. Det preliminära överenskomna värdet på Fastigheterna uppgår därmed till cirka 277 miljoner kronor istället för cirka 300 miljoner kronor som avsåg ytterligare en fastighet. Därutöver är en väsentlig skillnad att Humble och Intressenten avser dela på framtida värdeökningar hänförliga till två av Fastigheterna efter avdrag för kostnader avseende byggnation av två nya fabriker.

Läs mer

HUMBLE ENTERS INTO A NEW LETTER OF INTENT REGARDING SALE OF PROPERTIES AND TERMINATES THE NEGOTIATIONS WITH THE PREVIOUS INTERESTED PARTY

  • Regulatorisk

On 12 July 2023, Humble Group AB (publ) (”Humble” or the ”Company”) published in a press release that the Company had entered into a non-binding letter of intent with an interested party to acquire twelve properties, with an option for the interested party to acquire one additional property, which Humble owns through subsidiaries. The parties have not agreed on the final transaction terms and have therefore chosen to terminate the negotiations. Due to the terminated negotiations, Humble has chosen to proceed with Tingsvalvet Fastighets AB (publ) (the ”Interested Party”), with which the Company has entered into a new non-binding letter of intent regarding transfer of ten properties (the ”Properties”) that are indirectly owned by Humble (the ”Transaction”). A material difference from the terms that were published on 12 July 2023 is that the option and one property are not included in the Transaction. Since the announcement, two properties have been combined to one property. Consequently, the preliminary agreed value of the Properties amounts to approximately SEK 277 million instead of SEK 300 million, which comprised one additional property. In addition, a material difference is that Humble and the Interested Party intend to share the future value increase relating to two of the Properties after deduction of costs attributable to construction of two new factories.

Läs mer

CONTINUED GROWTH AND IMPROVED OPERATING MARGIN, THIRD QUARTER 2023

  • Regulatorisk

“I usually say that the third week of August is a bit of a New Year for entrepreneurs, where you start fresh after the holidays and are fully focused on launching all the initiatives that need to be put in place to achieve success during the important autumn months. […]

Läs mer

FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD RÖRELSEMARGINAL, TREDJE KVARTALET 2023

  • Regulatorisk

“Jag brukar säga att tredje veckan i augusti är lite av ett nyår för entreprenörer, där man börjar på ny kula efter semestern och har fullt fokus på att sjösätta alla de initiativ som behöver komma på plats för att nå framgång under de viktiga höstmånaderna. Säsongsmässigt är våra […]

Läs mer

Humble Group meddelar att villkor avseende förtida inlösen av sitt seniora säkerställda obligationslån 2021/2024 och sitt seniora säkerställda obligationslån 2021/2025 har uppfyllts

  • Regulatorisk

Humble Group AB (publ) (”Humble Group”) meddelade den 27 juli 2023 att Humble Group avser att lösa in samtliga utstående obligationer (”Obligationerna”) den 22 augusti 2023.

Läs mer

Humble Group announces that the condition for the early redemption of its senior secured bonds 2021/2024 and senior secured bonds 2021/2025 has been fulfilled

  • Regulatorisk

On 27 July 2023, Humble Group AB (publ) (“Humble Group”) provided notice that Humble Group intends to redeem in full all its outstanding bonds (the “Bonds”) on 22 August 2023.

Läs mer