Nyheter & Press

FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD RÖRELSEMARGINAL, TREDJE KVARTALET 2023

  • Regulatorisk

“Jag brukar säga att tredje veckan i augusti är lite av ett nyår för entreprenörer, där man börjar på ny kula efter semestern och har fullt fokus på att sjösätta alla de initiativ som behöver komma på plats för att nå framgång under de viktiga höstmånaderna. Säsongsmässigt är våra […]

Läs mer

CONTINUED GROWTH AND IMPROVED OPERATING MARGIN, THIRD QUARTER 2023

  • Regulatorisk

“I usually say that the third week of August is a bit of a New Year for entrepreneurs, where you start fresh after the holidays and are fully focused on launching all the initiatives that need to be put in place to achieve success during the important autumn months. […]

Läs mer

Humble Group meddelar att villkor avseende förtida inlösen av sitt seniora säkerställda obligationslån 2021/2024 och sitt seniora säkerställda obligationslån 2021/2025 har uppfyllts

  • Regulatorisk

Humble Group AB (publ) (”Humble Group”) meddelade den 27 juli 2023 att Humble Group avser att lösa in samtliga utstående obligationer (”Obligationerna”) den 22 augusti 2023.

Läs mer

Humble Group announces that the condition for the early redemption of its senior secured bonds 2021/2024 and senior secured bonds 2021/2025 has been fulfilled

  • Regulatorisk

On 27 July 2023, Humble Group AB (publ) (“Humble Group”) provided notice that Humble Group intends to redeem in full all its outstanding bonds (the “Bonds”) on 22 August 2023.

Läs mer

Humble Group announces conditional early redemption of its senior secured bonds 2021/2024 and senior secured bonds 2021/2025

  • Regulatorisk

Humble Group AB (publ) (“Humble Group”) gives notice that it will, subject to certain conditions, redeem in full all its outstanding bonds on 22 August 2023.

Läs mer

Humble Group offentliggör villkorad förtida inlösen av sitt seniora säkerställda obligationslån 2021/2024 och sitt seniora säkerställda obligationslån 2021/2025

  • Regulatorisk

Humble Group AB (publ) (”Humble Group” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget, förbehållet vissa villkor, kommer att lösa in samtliga utestående obligationer den 22 augusti 2023.

Läs mer

STABIL UTVECKLING MED FOKUS PÅ INTEGRATION OCH EFFEKTIVISERING, ANDRA KVARTALET 2023

  • Regulatorisk

“Vi rundar av ett intensivt första halvår med ett stabilt andra kvartal som är i linje med vår målsättning om fortsatt tillväxt, ökad lönsamhet och positivt kassaflöde med hög konverteringsgrad. Vi har stärkt koncernens balansräkning med en riktad emission om 875 MSEK och i samband med detta säkerställt en […]

Läs mer

STABLE DEVELOPMENT WITH A FOCUS ON INTEGRATION AND EFFICIENCY, SECOND QUARTER 2023

  • Regulatorisk

“We end an intensive first half of the year with a stable second quarter that is in line with our targets of continued growth, increased profitability and positive cash flow with a high conversion rate. We have strengthened the group's balance sheet with a directed new issue of SEK […]

Läs mer

HUMBLE ENTERS INTO LETTER OF INTENT REGARDING SALE OF REAL ESTATES

  • Regulatorisk

Humble Group AB (publ) (“Humble” or the “Company”) has entered into a non-binding letter of intent with a Swedish real estate company based in Stockholm (the ” Interested Party”) regarding the sale of twelve properties (the “Properties”), with an option for the Interested Party to acquire one additional property (the “Option Property”), which Humble indirectly owns through subsidiaries (the “Transaction”). The Transaction is carried out with the aim of streamlining the underlying business for the ten subsidiaries concerned. The preliminary agreed value of the Properties amounts to approximately SEK 300 million and is expected to have a positive profit effect of approximately SEK 73 million. The Transaction would imply that the net debt, after deducting Humble’s share of deferred tax, decreases by approximately SEK 290 million and strengthens the liquidity by approximately SEK 210 million. If the Option Property is included in the Transaction, the agreed property value will increase by approximately SEK 20 million. The Properties are used by Humble’s subsidiaries for production, warehouses and offices.

Läs mer

HUMBLE INGÅR AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER

  • Regulatorisk

Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) har ingått en icke bindande avsiktsförklaring med ett svenskt stockholmsbaserat fastighetsbolag (”Intressenten”) avseende försäljning av tolv fastigheter (”Fastigheterna”), med en option för Intressenten att förvärva ytterligare en fastighet (”Optionsfastigheten”), som Humble indirekt äger genom dotterbolag (”Transaktionen”). Transaktionen sker i syfte att renodla den underliggande verksamheten för de tio dotterbolag som berörs. Det preliminära överenskomna värdet av Fastigheterna uppgår till cirka 300 miljoner kronor och förväntas ha en positiv resultateffekt om cirka 73 miljoner kronor. Transaktionen skulle innebära att nettoskuldsättningen, efter avdrag för Humbles andel av latent skatt om 10 miljoner kronor, minskar med cirka 290 miljoner kronor och stärker likviditeten med cirka 210 miljoner kronor. Om Optionsfastigheten ingår i Transaktionen kommer det överenskomna fastighetsvärdet öka med cirka 20 miljoner kronor. Fastigheterna används av Humbles dotterbolag för produktion, lager och kontor.

Läs mer