Humble Group fortsätter att växa och vi tar marknadsandelar genom ökad distribution, fler produkter och nya samarbeten i internationella marknader. Med ett operativt kassaflöde om 285 MSEK (246) ser vi resultatet av fortsatt fokus på att optimera varuflödet. Tack vare den förbättrade kapitalstrukturen och sänkta räntekostnader börjar vi få en bild av hur vi framöver kommer kunna generera ett positivt fritt kassaflöde som kan användas för värdeskapande aktiviteter, något jag personligen har haft som en milstolpe sedan koncernen grundades. Nettoomsättningen om 1 936 MSEK (1 606) innebär en stabil ökning från föregående år och den organiska tillväxten uppgick till 18%. Lönsamheten mätt i justerad EBITA om 162 MSEK (155) är i linje med vår förväntan och marginalen pressas något av ökade marknadsinsatser och de konsoliderings- och integrationsprocesser som vi påbörjat under hösten. Vi är inte rädda för att ta kortsiktiga kostnader för långsiktigt värdeskapande. Investeringar med ytterligare två- eller tre-skift i flera av våra fabriker är kostsamt, men samtidigt något som gör att vi kommer att kunna få ett högre kapacitetsutnyttjande av vår maskinpark och möjliggör ökad tillväxt framåt. Arbetet med att förbättra bruttomarginalen går i rätt riktning och fortsätter att vara i fokus för alla våra verksamheter, men det är en lång väg kvar innan vi når tidigare nivåer.”-  Simon Petrén, VD Humble Group AB.

FINANSIELL INFORMATION:

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 936 MSEK (1 606).
 • EBITDA uppgick till 184 MSEK (143).
 • EBITA uppgick till 156 MSEK (119).
 • EBIT uppgick till 66 MSEK (62).
 • Justerad EBITDA uppgick till 190 MSEK (179).
 • Justerad EBITA uppgick till 162 MSEK (155).
 • Justerad EBIT uppgick till 72 MSEK (98).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 285 MSEK (246).
 • Resultat efter skatt uppgick till -11 MSEK (-18).
 • Resultat per aktie före respektive efter utspädning uppgick till -0,02 SEK (-0,06).
 • Justerad EBIT per aktie uppgick till 0,16 SEK (0,33).

TOLV MÅNADER

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 050 MSEK (4 800).
 • EBITDA uppgick till 659 MSEK (504).
 • EBITA uppgick till 547 MSEK (419).
 • EBIT uppgick till 318 MSEK (257).
 • Justerad EBITDA uppgick till 696 MSEK (551).
 • Justerad EBITA uppgick till 584 MSEK (466).
 • Justerad EBIT uppgick till 355 MSEK (304). 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 088 MSEK (255). Justerat för skatteanstånd om 260 MSEK uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 828 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -106 MSEK (-36). 
 • Resultat per aktie före respektive efter utspädning uppgick till -0,28 SEK (-0,13).
 • Justerad EBIT per aktie uppgick till 0,94 SEK (1,07).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER:

UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Humble Group ingår avtal om försäljning av fastigheter. Den första delen av försäljningen slutförs i december och är strukturerad som en sale and leaseback-transaktion.
 • Humble Group ingår ett bindande avtal om försäljning av samtliga aktier i Bayn Production AB.

EFTER KVARTALET

 • Humble Group slutför försäljningen av samtliga aktier i Bayn Production AB som en del av koncernens långsiktiga strategi att effektivisera verksamheten.

VD-ORD UR RAPPORTEN

”EN STARK AVSLUTNING PÅ ETT TRANSFORMATIVT ÅR
Humble Group fortsätter att växa och vi tar marknadsandelar genom ökad distribution, fler produkter och nya samarbeten i internationella marknader. Med ett operativt kassaflöde på 285 MSEK (246) ser vi resultatet av fortsatt fokus på att optimera varuflödet. Tack vare den förbättrade kapitalstrukturen och sänkta räntekostnader börjar vi få en bild av hur vi framöver kommer kunna generera ett positivt fritt kassaflöde som kan användas för värdeskapande aktiviteter, något jag personligen har haft som en milstolpe sedan koncernen grundades. Nettoomsättningen om 1 936 MSEK (1 606) innebär en stabil ökning från föregående år och den organiska tillväxten uppgick till 18%. Lönsamheten mätt i justerad EBITA om 162 MSEK (155) är i linje med vår förväntan och marginalen pressas något av ökade marknadsinsatser och de konsoliderings- och integrationsprocesser som vi påbörjat under hösten. Vi är inte rädda för att ta kortsiktiga kostnader för långsiktigt värdeskapande. Investeringar med ytterligare två- eller tre-skift i flera av våra fabriker är kostsamt, men samtidigt något som gör att vi kommer att kunna få ett högre kapacitetsutnyttjande av vår maskinpark och möjliggör ökad tillväxt framåt. Arbetet med att förbättra bruttomarginalen går i rätt riktning och fortsätter att vara i fokus för alla våra verksamheter, men det är en lång väg kvar innan vi når tidigare nivåer.

Under hösten har vi börjat sjösätta en selektiv konsolideringsstrategi, där vissa mindre verksamheter integreras in i större plattformar. Jag är nöjd med de framsteg vi gjort i konsolideringsarbetet och hela sex bolag har blivit en del av ett större maskineri och vi ser goda förutsättningar att nyttja stordriftsfördelar och effektivisera värdekedjan. Genom att bli en större aktör inom varje delsegment får vi en högre konkurrenskraft mot handeln och möjliggör flera klassiska synergieffekter som ökad distribution, gemensamma inköp och prissättning, för en effektivare leveranskedja. Ett utmärkt exempel på detta är koncernens senaste gemensamma projekt mellan de operativa bolagen Solent Group (offline retail) och Go Superfoods (online retail, Amazon), där vi kompletterar respektive försäljningsstruktur effektivt och kommer att börja rulla ut respektive produktportfölj till fler kanaler och kunder.

Vi har kommit vidare i utvecklingen av den kommersiella B2B-plattformen inom Future Snacking and Quality Nutrition, med Arena Nutrition och Arena Confectionery som spjutspets för nordisk tillverkning av högkvalitetsprodukter inom hälsa och hållbarhet. Här ser vi potential i att arbeta nära våra kunder och vår inkubator, för att sedan nyttja affärssegmentet Nordic Distribution på ett agilt sätt och testa innovationer och produkter i marknaden.

Under året har vi skapat flera spännande varumärkesprojekt internt och min ambition är att vi ska kunna visa upp några av dem för marknaden redan i vår. Det är ett ständigt arbete med att hålla koll på de trender som uppstår i FMCG-världen och det är tydligt att handeln idag inte har rätt infrastruktur som krävs för att kunna kapitalisera på snabbväxande (och ibland kortsiktiga) trender från t.ex. TikTok och Instagram. Här är vår avsikt att vara en dynamisk aktör som snabbt kan agera på en möjlighet och erbjuda rätt produkt vid rätt tillfälle. Vi har idag ett nätverk av över 300 kontraktstillverkare och en stor internationell distributionsplattform. Det gör oss till en intressant partner för mindre entreprenörsledda bolag som hittat en “superprodukt”, men som inte har resurserna, hastigheten eller kunskapen som krävs för att skala till fler än några få marknader.

Humbles prisfighter- och private label-verksamhet fortsätter att vinna mark och det är tydligt att många kunder är nöjda med konceptet vi erbjuder. Vårt dotterbolag Solent Group leder vägen inom detta segment och vi har många spännande affärsmöjligheter framför oss. Vi arbetar med att förfina strategin för att snabbare kunna agera på den potential som finns i nya marknader. Jag är övertygad om att vi kommer att se förbättringar inom detta område under kommande år och vi har redan börjat se ett resultat av samarbetet i bl.a. Norden.

Fjärde kvartalet är säsongsmässigt det största för koncernen och vi förväntas leverera både ett bra resultat och ett stabilt kassaflöde. Med tanke på hur många områden vi utvecklar och förändrar för att långsiktigt skapa förutsättningar för högre lönsamhet och tillväxt, känns det därför extra glädjande att det inte har tagit för mycket fokus från kärnverksamheten och att vi har en bra utveckling i alla segment. Makrotrenden för produkter med fokus på hälsa och hållbarhet är fortsatt mycket stark, där t.ex. sportnutrition i Sverige växte med 9 % under 2023, vilket bör kunna ge oss lite medvind framöver. Ett strategiskt mål är att skapa förutsättningar och struktur internt för att växa med trenden och samtidigt ta marknadsandelar från befintliga aktörer. Med tanke på att vi idag har en väsentligt högre efterfrågan från externa kunder på våra produkter än vad våra fabriker har kapacitet att leverera, råder det ingen tvekan om att det finns många företag där ute som ser oss som en framtida B2B-partner att alliera sig med.

Med den kostnadsintensiva skuldsättningen vid ingången av året efter kraftigt höjda marknadsräntor, har kassaflödet varit huvudmålet att förbättra i Humble under 2023. Det är därför glädjande att se den starka avslutningen på året med ett ökat operativt kassaflöde under 2023 från 255 miljoner kronor till 1 088 miljoner kronor (828 miljoner kronor exklusive skatteuppskov). Det investeringsbara kassaflödet har även stärkts från -99 miljoner kronor till 486 miljoner kronor, till stor del drivet av skalfördelar, optimering av rörelsekapital och den nya kapitalstrukturen. Vi har fortfarande många förbättringsområden inom hantering av rörelsekapitalet, men det är en betydande skillnad i effektiviteten nu jämfört med tidigare år. Att hitta ett framgångsrecept för kassaflödesoptimering i koncernen är ett kraftfullt verktyg för att fortsätta skapa värde bland de nya förvärv som blir en del av Humble i framtiden.

Sammantaget går vi in ​​i 2024 med optimism och fullt fokus på vad som ligger framför oss. Makroklimatet fortsätter att vara turbulent och vi följer noga utvecklingen i områden som turbulensen med sjöfartskrisen i Röda havet och ökade kakaopriser. Det är spännande att vara en del av utvecklingen av koncernens tillväxtinitiativ, såsom investeringar i allt från en ny dryckeslinje och barsproducent i Australien, till teknologier för nya godisprodukter och home-care som kommer att rulla ut i butikerna. De som har följt oss ett tag vet att vi har en fäbless för innovation och det vore en besvikelse om vi vid samma period 2025 inte ser ett flertal nya succéer i Humble-portföljen. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla aktieägare och våra fantastiska medarbetare, för er kämparglöd under ett både tufft och givande år. Bolaget har tagit stora kliv mognadsmässigt och det är ni som gör skillnad – tillsammans fortsätter vi resan mot att bygga framtidens FMCG-grupp.”

Rapporten finns bifogad och går även att ladda ner i sin helhet på bolagets hemsida här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Tel: +468 61 32 888
Email: simon.petren@humblegroup.se

Denna information är sådan som Humble Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humble Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk FMCG-koncern som levererar nästa generations konsumentprodukter som är bättre för människor och planeten. Humbles verksamhet består av affärssegmenten Future Snacking, Quality Nutrition, Sustainable Care och Nordic Distribution, vilka har en inriktning mot hälsa och hållbarhet. Bolaget strävar efter att driva organisk och strukturell tillväxt genom förvärv och med synergier i verksamhetsenheterna. För mer information besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail: info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humbles framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.