PR

Nyheter

STARK ORGANISK TILLVÄXT OCH POSITIVA KASSAFLÖDEN FRÅN LÖPANDE VERKSAMHETEN, DELÅRSRAPPORT Q3 2021

Regulatoriskt pressrelease

”Med ett händelserikt tredje kvartal i ryggen kan vi med stolthet presentera att vi för första gången har ett positivt kassaflöde både före och efter förändring av rörelsekapital från den löpande verksamheten. Många av koncernens dotterbolag har en mycket stark utveckling, där vi under det tredje kvartalet når en organisk tillväxt om hela 24 %…

Läs mer

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HUMBLE

Regulatoriskt pressrelease

Vid extra bolagsstämma i Humble Group AB (publ) (”Bolaget”) den 24 november 2021 beslutades att välja Hans Skruvfors till styrelseledamot i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att han ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i Bolaget. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från den extra bolagsstämman fram till…

Läs mer

Humble tecknar kreditfacilitet om 400 miljoner kronor hos SEB

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) (“Humble” eller ”Bolaget”) kommunicerade den 11 augusti 2021 att Bolaget hade genomfört en större koncernövergripande bankupphandling under det andra kvartalet 2021, i syfte att erhålla värdeskapande rådgivning och samtidigt stärka hela gruppens banktjänste- och kreditvillkor. Som ett led i detta har Humble beslutat att gå vidare med Skandinaviska Enskilda Banken AB…

Läs mer

HUMBLE GROUP FULLFÖLJER FÖRVÄRVEN AV SWECARB, AB FERMIA OCH CARLS-BERGH-PHARMA

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) (”Humble”), har fullföljt förvärven av Carls-Bergh Pharma AB (”CBP”), AB Fermia (”Fermia) och Swecarb AB (”Swecarb” och tillsammans med CBP och Fermia ”Bolagen”), vilka offentliggjordes av Humble den 15, 22 och 29 oktober (”Transaktionerna”).

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Humble Group AB (publ)

Regulatoriskt pressrelease

Aktieägarna i Humble Group AB (publ), 556794-4797 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 november 2021. I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt…

Läs mer

VALBEREDNINGEN I HUMBLE FÖRESLÅR HANS SKRUVFORS SOM NY STYRELSELEDAMOT

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) (“Humble” eller ”Bolaget”) offentliggjorde tidigare idag att Mikael Pettersson avgår från sitt uppdrag som styrelseledamot i Bolaget. Valberedning har arbetat med att hitta en ersättare till Mikael Pettersson och har meddelat styrelsen att Hans Skruvfors kommer att föreslås som ny styrelseledamot. Humbles styrelse kommer att kalla till en extra bolagsstämma där…

Läs mer

Mikael A. Pettersson lämnar Humbles styrelse på grund av privata omständigheter

Regulatoriskt pressrelease

På grund av privata omständigheter har Mikael Pettersson meddelat styrelsen i Humble Group AB (publ) (“Humble” eller ”Bolaget”) att han avgår från sitt uppdrag som styrelseledamot i Bolaget. Mikael Pettersson var styrelseledamot i Pändy Foods AB under perioden 2016 till 2020 och tillträdde som styrelseledamot i Humble i samband med förvärvet av Pändy Foods AB…

Läs mer

HUMBLE FULLFÖLJER FÖRVÄRVET AV SOLENT

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har fullföljt förvärvet av samtliga aktier i Solent Global Limited (”Solent” eller ”Bolaget”). Solent är en ledande leverantör av märkes-, licens- och white label-produkter till konsumentsektorn i Storbritannien och på flera internationella marknader. Bolaget har verksamheter i Storbritannien, Kina, Hongkong, Sydafrika, Vietnam och Australien, samt har haft en historiskt stark…

Läs mer

HUMBLE FULLFÖLJER FÖRVÄRVET AV SWEDISH FOOD GROUP AB

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har fullföljt förvärvet av samtliga aktier i Swedish Food Group AB (”SFG” eller ”Bolaget”). SFG har sedan starten 2012 fokuserat på att växa organiskt med snabb och effektiv produktutveckling som idag består av varumärkena Pro!Brands, HealthyCo, Wolverine och Aloes Aloe Vera. Bolaget estimerar en total omsättning och justerad EBITDA för…

Läs mer

Humble successfully issues subsequent bonds of 500 million SEK

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) (“Humble” or the “Company”) has resolved to issue SEK 500,000,000 of subsequent bonds (the “Subsequent Bonds” or the “Issue”) under its 2021/2025 senior secured bond loan (ISIN: SE0016273742) with a framework of SEK 1,500,000,000 (the “Bond Loan”). Following the Issue, the total amount outstanding under the Bond Loan is SEK 1,200,000,000.…

Läs mer

Humble emitterar framgångsrikt ytterligare obligationer om 500 miljoner kronor

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera ytterligare obligationer om 500 000 000 kronor (de ”Ytterligare Obligationerna” eller ”Emissionen”) under dess existerande seniora säkerställda obligationslån 2021/2025 (ISIN: SE0016273742) med ett ramverk om 1 500 000 000 kronor (”Obligationslånet”). Totalt utestående belopp under Obligationslånet är efter Emissionen 1 200 000 000 kronor. Emissionslikviden kommer att bidra med…

Läs mer

Humble contemplates issuance of subsequent bonds

Regulatoriskt pressrelease

24 September 2021, Stockholm Humble Group AB (publ) (“Humble” or the “Company”) has mandated Carnegie Investment Bank as Sole Bookrunner to arrange a series of fixed income meetings with selected Nordic bond investors commencing on September 24, 2021, to explore the conditions for the Company to issue subsequent bonds in the expected amount of SEK…

Läs mer

Humble överväger emission av ytterligare obligationer

Regulatoriskt pressrelease

24 september 2021, Stockholm Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) har givit Carnegie Investment Bank i uppdrag som Sole Bookrunner att arrangera möten med nordiska obligationsinvesterare med start den 24 september 2021 för att utvärdera möjligheten att emittera ytterligare obligationer med ett förväntat belopp om 400 000 000 SEK under Bolagets existerande seniora säkerställda obligationslån…

Läs mer

Humble Group has carried out a directed issue of 36 million shares, raising proceeds of approximately SEK 846 million

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) (”Humble Group” or the ”Company”) has successfully carried out a directed new issue of 36 million shares, at a subscription price of SEK 23.5 per share, entailing proceeds of approximately SEK 846 million (the “Share Issue”). The subscription price was determined through an accelerated bookbuilding procedure conducted by Carnegie Investment Bank…

Läs mer

Humble Group har genomfört en emission av 36 miljoner aktier och tillförs cirka 846 miljoner SEK

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) (”Humble Group” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 36 miljoner aktier, till en teckningskurs om 23,5 SEK per aktie, vilket medför en emissionslikvid om cirka 846 miljoner SEK ("Nyemissionen"). Teckningskursen bestämdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomfördes av Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie”) och Skandinaviska Enskilda Banken…

Läs mer

Humble Group explores the conditions to carry out a directed issue of up to approximately 33 million shares

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) (”Humble Group” or the ”Company”) (listed on Nasdaq First North Growth Market, under the ticker HUMBLE) intends, as communicated earlier today, to explore the conditions to carry out a directed new issue of up to approximately 33 million shares in the Company (the “Share Issue”). The Share Issue is intended to…

Läs mer

Humble Group undersöker förutsättningarna att genomföra en riktad emission av upp till cirka 33 miljoner aktier

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) (”Humble Group” eller ”Bolaget”) (noterat på Nasdaq First North Growth Market, under tickern HUMBLE) avser att, som kommunicerat av Bolaget tidigare idag, undersöka förutsättningarna att genomföra en riktad emission av upp till ca 33 miljoner aktier i Bolaget (”Nyemissionen”). Nyemissionen avses riktas till svenska och internationella institutionella investerare. Humble Group har…

Läs mer

HUMBLE ACQUIRES SOLENT AND MERGES SALES NETWORK – A LEADING INTERNATIONAL SUPPLIER OF HEALTHY FOODS AND PERSONAL CARE PRODUCTS

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) (“Humble”) has signed a binding agreement with the owners of Solent Global Limited (“Solent” or the “Company”) regarding the acquisition of all shares in the Company (the “Transaction”). The total purchase price amounts to maximum SEK 1,384.8 million*, with a fixed purchase price of SEK 968.4 million (the “Purchase Price”), a…

Läs mer

HUMBLE FÖRVÄRVAR SOLENT OCH SLÅR IHOP FÖRSÄLJNINGSNÄTVERK – EN LEDANDE INTERNATIONELL LEVERANTÖR AV HÄLSOSAMMA LIVSMEDEL OCH PERSONAL CARE-PRODUKTER

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB:s (publ) (”Humble”) har ingått ett bindande avtal med ägarna av Solen Global Limited (”Solent” eller ”Bolaget”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget (”Transaktionen”). Den totala köpeskillingen uppgår till maximalt 1 384,8 miljoner kronor*, varav 968,4 miljoner kronor utgör fast köpeskilling (”Köpeskillingen”), 91,1 miljoner kronor utgör uppskjuten köpeskilling och upp till 325,3 miljoner…

Läs mer

HUMBLE FÖRVÄRVAR EN KONCERN MED VARUMÄRKENA HEALTHYCO, PRO!BRANDS, ALOES ALOE VERA OCH WOLVERINE

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat ett bindande avtal med ägarna av Swedish Food Group AB (”SFG” eller ”Bolaget”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget och dess dotterbolag (”Transaktionen”). Den fasta köpeskillingen för aktierna i Bolaget uppgår till 251,5 miljoner kronor (”Köpeskillingen”). Av Köpeskillingen ska 101,5 miljoner kronor erläggas kontant och resterande 150…

Läs mer

Humble Group publishes company description and applies for admission to trading of previously issued corporate bonds on Nasdaq First North

Regulatoriskt pressrelease

On 21 July 2021, Humble Group AB (publ) (the “Company” or “Humble Group”) issued SEK 700,000,000 senior secured corporate bonds under a framework of SEK 1,500,000,000 with maturity in July 2025 (the “Bonds”). The Company has now applied for admission to trading of the Bonds on Nasdaq First North with a planned first day of trading…

Läs mer

Humble Group publicerar bolagsbeskrivning och ansöker om upptagande till handel av tidigare emitterade företagsobligationer på Nasdaq First North

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) (”Bolaget” eller “Humble Group”) emitterade den 21 juli 2021 seniora säkerställda företagsobligationer om 700 000 000 kronor under ett ramverk om 1 500 000 000 kronor med slutligt förfall i juli 2025 (”Obligationerna”). Bolaget har nu ansökt om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq First North med planerad första dag för handel omkring den…

Läs mer

STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT OCH STIGANDE LÖNSAMHET, DELÅRSRAPPORT Q2 2021

Regulatoriskt pressrelease

”Det är mycket glädjande att summera första halvåret 2021, där Humble Group växte omsättningen med hela 3 296 % och nådde en stabil och växande lönsamhet. Proforma tangerar vi nästan 2 miljarder kronor i omsättning, stark organisk tillväxt i alla verksamheter och taktar en justerad EBITDA på över en kvarts miljard kronor – en riktig…

Läs mer

HUMBLE GROUP AB KOMMER ATT PUBLICERA DELÅRSRAPPORTEN FÖR Q2 2021 FREDAG DEN 27 AUGUSTI KL 08.30

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) kommer att publicera delårsrapporten för perioden april-juni på fredag den 27 augusti kl 08.30. Rapporten skickas som ett pressmeddelande via Cision (www.cision.se) och läggs även upp på bolagets hemsida www.humblegroup.se.

Läs mer

HUMBLE FULLFÖLJER FÖRVÄRVET AV NATY

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har fullföljt förvärvet av samtliga aktier i Naty AB (”Naty eller ”Bolaget”). Naty är en snabbväxande koncern med en ledande position inom miljövänliga personal care-produkter med fokus på gröna blöjor. Bolaget har haft en stark underliggande lönsamhet under alla verksamhetsår. Under de senaste 12 månaderna inför undertecknandet av aktieöverlåtelseavtalet har…

Läs mer

HUMBLE RAISES FINANCIAL TARGETS REGARDING GROWTH AND PROFITABILITY

Regulatoriskt pressrelease

The board of Humble Group AB (publ) (“Humble”) adopted new medium-term financial targets for the Humble Group on the 26[th] of March 2021. Today, the board has decided to raise the financial growth target to a net turnover of SEK 13 billion proforma (increase of 63 percent from the previous target of SEK 8 billion),…

Läs mer

HUMBLE HÖJER FINANSIELLA TILLVÄXTMÅL OCH LÖNSAMHETSMÅL

Regulatoriskt pressrelease

Styrelsen i Humble Group AB (publ) (”Humble”) antog den 26 mars 2021 finansiella mål för Humble-koncernen på medellång sikt. Styrelsen har idag beslutat att höja det finansiella tillväxtmålet till en nettoomsättning om 13 miljarder kronor proforma (ökning med 63 procent från tidigare 8 miljarder kronor) med en målsättning om 15 procent organisk tillväxt per år…

Läs mer

HUMBLE FULLFÖLJER FÖRVÄRVET AV MARABU

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har fullföljt förvärvet av samtliga aktier i Marabu Markenvertrieb GmbH (”Marabu” eller ”Bolaget”). Marabu är en välrenommerad tysk distributör inom FMCG-segmenten specialiserad på kosmetik, beauty och wellness. Bolaget samarbetar med de största återförsäljarna på den tyska och österrikiska marknaden. Marabu har en rörelseverksamhet med starka kassaflöden och lönsamhet under de…

Läs mer

HUMBLE FULLFÖLJER FÖRVÄRVET AV FANCYSTAGE

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har fullföljt förvärvet av Fancystage Unipessoal Lda (”Fancystage” eller ”Bolaget”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget (”Transaktionen”). Fancystage är ett av Portugals snabbast växande bolag och har en ledande position för produktion av innovativa produkter inom FMCG-segmenten specialiserat på kosmetik, skönhet och wellness. Bolaget har haft en mycket stark…

Läs mer

Humble Group obtains bondholders’ approval in the written procedure to amend the terms and conditions of its 2021/2024 senior secured bonds

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) (“Humble Group”, or the “Company”) announced on 28 June 2021 that Nordic Trustee & Agency AB (publ) (the “Agent”) had been instructed to initiate a procedure in writing (“Written Procedure”) to seek bondholders’ approval to amend the terms and conditions of its maximum SEK 500 million 2021/2024 senior secured bonds with…

Läs mer

Humble Group erhåller godkännande från obligationsinnehavare i det skriftliga förfarandet för att ändra villkoren avseende sitt 2021/2024 seniora säkerställda obligationslån

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) (“Humble Group”, eller “Bolaget”) instruerade den 28:e juni 2021 Nordic Trustee & Agency AB (publ)  (“Agenten”) att inleda ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) för att få obligationsinnehavararnas godkännande för att ändra villkoren avseende Bolagets upp till 500 miljoner kronor 2012/2024 seniora säkerställda obligationslån med ISIN: SE0015243472 (”Existerande Obligationerna”). Efter inledandet…

Läs mer

HUMBLE FULLFÖLJER FÖRVÄRVEN AV EWALCO-KONCERNEN OCH WELLIBITES

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har fullföljt förvärven av Ewalco Holding AB (”Ewalco”) och Wellibites AB (”Wellibites” och tillsammans med Ewalco, ”Bolagen”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolagen (”Transaktionerna”). Ewalco är en snabbväxande koncern med en ledande position inom foodtech för ingredienser till sportsnutrition och livsmedel. Wellibites är ett snabbväxande bolag och ledande varumärke…

Läs mer

HUMBLE FULLFÖLJER FÖRVÄRVEN AV BE:SON OCH NORDFOOD

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har genom dotterbolaget Green Sales NewCo AB fullföljt förvärven av Nordfood AB (”Nordfood”) och Be:Son Gross AB (”Be:Son” och tillsammans med Nordfood, ”Bolagen”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolagen (”Transaktionerna”). Bolagen är två snabbväxande bolag med ett brett sortiment av kolonial, eko- och miljövänliga FMCG-produkter. Bolagen har haft en…

Läs mer

Humble Group successfully issues senior secured bonds in an amount of SEK 700m under a total framework amount of SEK 1,500m

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) (the “Company” or “Humble Group”, and together with its subsidiaries, the “Group”) has resolved to issue senior secured bonds in an amount of SEK 700,000,000 (the “Bonds” or the “Bond Issue”) under a total framework amount of SEK 1,500,000,000. The net proceeds from the Bond Issue will be used to partially finance…

Läs mer

Humble Group emitterar framgångsrikt seniora säkerställda obligationer om 700Mkr under ett totalt ramverk om 1 500Mkr

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) (“Bolaget” eller “Humble Group”, och tillsammans med dess dotterbolag, “Gruppen”) har beslutat att emittera seniora säkerställda obligationer om 700 000 000 kronor (”Obligationerna” eller ”Obligationsemissionen”) under ett totalt ramverk om 1 500 000 000 kronor. Nettoemissionslikviden från obligationsemissionen kommer att användas för att delvis finansiera förvärvet av Naty AB, som kommunicerat…

Läs mer

Humble Group contemplates issuance of new senior secured bonds of SEK 700m under a framework amount of SEK 1,500m and initiates a written procedure to amend the terms and conditions of existing bonds

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) (“Humble Group” or the “Company”) has mandated Carnegie Investment Bank as Sole Bookrunner to arrange a series of investor calls with selected Nordic fixed income investors to explore the conditions for the Company to issue senior secured bonds in the expected amount of SEK 700,000,000 under a framework amount of SEK…

Läs mer

HUMBLE FÖRVÄRVAR NATY, ETT VÄRLDSLEDANDE FMCG-BOLAG OCH VARUMÄRKE FÖR MILJÖVÄNLIGA BLÖJOR OCH PERSONAL CARE-PRODUKTER

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat ett bindande avtal med ägarna av Naty AB (”Naty eller ”Bolaget”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget (”Transaktionen”). Den totala köpeskillingen uppgår till maximalt 850 miljoner kronor och består av en fast ersättning om 750 miljoner kronor (”Köpeskillingen”) samt tilläggsköpeskillingar om upp till 100 miljoner kronor baserade…

Läs mer

HUMBLE FÖRVÄRVAR FANCYSTAGE, PRISBELÖNT SOM DET SNABBAST VÄXANDE BOLAGET I PORTUGAL

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat bindande avtal med ägaren av Fancystage Unipessoal Lda (”Fancystage eller ”Bolaget”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget (”Transaktionen”). Den totala köpeskillingen uppgår till maximalt 546,5 miljoner kronor* och består av en fast ersättning om 247,9 miljoner kronor (”Köpeskillingen”), en fast tilläggsköpeskilling om 106,3 miljoner kronor samt en…

Läs mer

Humble Group AB (publ) meddelar utfall av teckning i aktierelaterade incitamentsprogrammet 2021/2024

Regulatoriskt pressrelease

Extra bolagsstämman den 14 april 2021 i Humble Group AB (publ) (”Bolaget”) beslutade att införa incitamentsprogram 2021/2024 som omfattar ledande befattningshavare och nyckelanställda inom Bolaget. Incitamentsprogrammet består av maximalt 1 000 000 teckningsoptioner och samtliga teckningsoptioner har tecknats av dotterbolaget Bayn Europe Financial AB som i sin tur har överlåtit 820 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare och…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Humble Group AB (publ) den 6 maj 2021

Regulatoriskt pressrelease

Vid extra bolagsstämma i Humble Group AB (publ) (”Bolaget”) den 6 maj 2021 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.humblegroup.se.

Läs mer

HUMBLE FULLFÖLJER FÖRVÄRVEN AV FEM BOLAG INKLUSIVE TVÅ FASTIGHETER

Regulatoriskt pressrelease

Humble Group AB (publ) (”Humble”) har fullföljt förvärven av Grahns Konfektyr AB, Kryddhuset i Ljung AB, Performance R us AB, Nordic Sports Nutrition AB och Viterna AB (tillsammans ”Bolagen”), vilka offentliggjordes av Humble den 15 april 2021 (”Transaktionerna”). Bolagen är verksamma inom bland annat produktion av sockerfritt och socker-reducerat godis, ekologiska krydd- och såsblandningar och…

Läs mer

Bayn Group har genomfört en emission av 20,5 miljoner aktier och tillförs cirka 502 miljoner SEK

Regulatoriskt pressrelease

Bayn Group AB (publ)[1] (”Bayn Group”, ”Humble Group” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 20 500 000 aktier, till en teckningskurs om 24,50 SEK per aktie, vilket medför en emissionslikvid om cirka 502 miljoner SEK ("Nyemissionen"). Teckningskursen bestämdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomfördes av Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie”) som…

Läs mer

Bayn Group has carried out a directed issue of 20.5 million shares, raising proceeds of approximately SEK 502 million

Regulatoriskt pressrelease

Bayn Group AB (publ)[1] (”Bayn Group”, “Humble Group” or the ”Company”) has successfully carried out a directed new issue of 20,500,000 shares, at a subscription price of SEK 24.50 per share, entailing proceeds of approximately SEK 502 million (the “Share Issue”). The subscription price was determined through an accelerated bookbuilding procedure conducted by Carnegie Investment…

Läs mer

Bayn Group explores the conditions to carry out a directed issue of up to 20.5 million shares

Regulatoriskt pressrelease

Bayn Group AB (publ)[1] (”Bayn Group” or the ”Company”) (listed on Nasdaq First North Growth Market, under the ticker BAYN) intends to explore the conditions to carry out a directed new issue of up to 20.5 million shares in the Company (the “Share Issue”), corresponding to up to approximately 11.5 percent of the share capital…

Läs mer

Bayn Group undersöker villkoren för att genomföra en riktad emission av upp till 20,5 miljoner aktier

Regulatoriskt pressrelease

Bayn Group AB (publ)[1] (”Bayn Group” eller ”Bolaget”) (noterat på Nasdaq First North Growth Market, under tickern BAYN) avser att undersöka villkoren för att genomföra en riktad emission av upp till 20,5 miljoner aktier i Bolaget (”Nyemissionen”), motsvarande upp till cirka 11,5 procent av aktiekapitalet i Bolaget efter Nyemissionen och de apportemissioner av 3 066…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Bayn Group AB (publ) den 14 april 2021

Regulatoriskt pressrelease

Vid extra bolagsstämma i Bayn Group AB (publ) (”Bolaget”) den 14 april 2021 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.bayngroup.com.

Läs mer

Bayn Group publicerar årsredovisning för 2020

Regulatoriskt pressrelease

Bayn Group AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för räkenskapsåret 2020 på sin hemsida www.bayngroup.com.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BAYN GROUP AB (PUBL)

Regulatoriskt pressrelease

Aktieägarna i Bayn Group AB (publ), org.nr 556794-4797, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021, kl. 15.00. Årsstämman kommer att hållas i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 14.30. Rätt att deltaga samt anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska: · dels vara införd…

Läs mer

Bayn Group säkrar nya listningar i upp till 10 000 butiker i Ryssland och USA

Regulatoriskt pressrelease

Varumärket The Humble Co. AB (”THC”), som ingår i Bayn Group AB ("Bayn", ”Bolaget”), har idag fått bekräftat större listningar i Ryssland på upp till ca 5 000 butiker. Samtidigt har bolaget under veckan fått ett flertal nya listningar på i USA i upp till ca 5 000 butiker. Totalt lanseras The Humble Co.s produkter…

Läs mer