Nyheter & Press

Humble bildar gemensamt bolag tillsammans med skaparna av ”Babblarna” – ett av Sveriges starkaste varumärken för barn

  • Icke regulatoisk

Humble Group AB (publ) (”Humble”) har via dotterbolaget Humble Incubator AB (”Humble Incubator”) inlett ett samarbete med Hatten Education AB (”Hatten”) avseende lansering av produkter inom flertalet olika kategorier under varumärket ”Babblarna” via ett samägt bolag. ”Babblarna” är ett av Sveriges mest älskade varumärken för barn i åldrarna 1-5 […]

Läs mer

Humble creates a joint company together with the creators of “Babblarna” – one of the strongest brands for children in Sweden

  • Icke regulatoisk

Humble Group AB (publ) (“Humble”) has through its subsidiary Humble Incubator AB (“Humble Incubator”) initiated a collaboration with Hatten Education AB (“Hatten”) regarding launching of products within various categories under the brand “Babblarna” through a jointly owned company. “Babblarna” is one of the most beloved brands in Sweden for […]

Läs mer

A STRONG FINISH TO A TRANSFORMATIVE YEAR, FOURTH QUARTER 2023

  • Regulatorisk

“Humble Group continues to grow and we take market shares through increased distribution, more products and new collaborations in international markets. With an operational cash flow of SEK 285 million (246), we see the result from the continued focus to optimize the flow of goods. Thanks to the improved […]

Läs mer

EN STARK AVSLUTNING PÅ ETT TRANSFORMATIVT ÅR, FJÄRDE KVARTALET 2023

  • Regulatorisk

“Humble Group fortsätter att växa och vi tar marknadsandelar genom ökad distribution, fler produkter och nya samarbeten i internationella marknader. Med ett operativt kassaflöde om 285 MSEK (246) ser vi resultatet av fortsatt fokus på att optimera varuflödet. Tack vare den förbättrade kapitalstrukturen och sänkta räntekostnader börjar vi få […]

Läs mer

HUMBLE GROUP AB INVITES TO THE PRESENTATION OF THE RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER 2023

  • Icke regulatoisk

Monday on the 19[th] of February at 08:00 Humble Group AB (publ.) (the “Company”) publishes its quarterly report for the period October-December 2023. On the same day at 10:00, the Company invites investors, analysts and the media to a presentation of the results for the fourth quarter, where CEO Simon Petrén and the Company’s CFO Johan Lennartsson comment on the period and the results.

Läs mer

HUMBLE GROUP AB BJUDER IN TILL PRESENTATION AV RESULTATET FÖR DET FJÄRDE KVARTALET 2023

  • Icke regulatoisk

Måndag den 19 februari klockan 08:00 publicerar Humble Group AB (publ.) (”Bolaget”) sin kvartalsrapport för perioden oktober-december 2023. Samma dag klockan 10:00 bjuder Bolaget in investerare, analytiker och media till en presentation av resultatet för det fjärde kvartalet, där VD Simon Petrén och Bolagets finanschef Johan Lennartsson kommenterar perioden och resultatet.

Läs mer

HUMBLE DIVEST BAYN PRODUCTION AS PART OF STREAMLINING THE MANUFACTURING BUSINESS IN SWEDEN AND STRENGTHENING OPERATING RESULTS

  • Icke regulatoisk

Humble Group AB (publ) ("Humble") has entered into a binding agreement with Kopper's Chocolate, LLC. regarding the sale of all shares in Bayn Production AB (the "Company"), formerly Koppers Candy Sweden AB (the "Transaction"). The Company is being divested as part of Humble's long-term strategy to streamline the Swedish […]

Läs mer

HUMBLE AVYTTRAR BAYN PRODUCTION SOM ETT LED I ATT RENODLA TILLVERKNINGSAFFÄREN I SVERIGE OCH STÄRKER SAMTIDIGT RÖRELSERESULTATET

  • Icke regulatoisk

Humble Group AB (publ) (”Humble”) har ingått ett bindande avtal med Kopper’s Chocolate, LLC. avseende avyttring av samtliga aktier i Bayn Production AB (”Bolaget”), tidigare Koppers Candy Sweden AB (”Transaktionen”). Bolaget avyttras som ett led i Humbles långsiktiga strategi att renodla den svenska tillverkningsaffären, vilket bland annat innebär ökat […]

Läs mer

HUMBLE INGÅR AVTAL AVSEENDE FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETERNA OCH SLUTFÖR DEL AV FÖRSÄLJNINGEN

  • Regulatorisk

Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) har idag ingått två bindande avtal med Tingsvalvet Fastighets AB (publ) (”Köparen”) avseende försäljningen av tio fastigheter som Bolaget offentliggjorde i ett pressmeddelande den 1 december 2023 (”Transaktionen”). Det ena avtalet avser tre fastigheter, motsvarande ett överenskommet värde om 137 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt (”Etapp 1”). Etapp 1 slutfördes idag varvid Köparen tillträdde aktierna i Humbles dotterbolag som indirekt äger de tre fastigheterna. Humble har därmed erhållit 80 procent av det överenskomna fastighetsvärdet i kontanta medel och resterande 20 procent i 103 123 nyemitterade preferensaktier i Köparen. Det andra avtalet avser resterande sju fastigheter, motsvarande ett överenskommet värde om 133 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt (”Etapp 2” och tillsammans med Etapp 1, ”Transaktionerna”). Tillträdet av Etapp 2 är villkorat av att Köparen erhåller erforderlig finansiering avseende del av köpeskillingen som avser Etapp 2.

Läs mer

HUMBLE ENTERS INTO AGREEMENTS REGARDING THE SALE OF PROPERTIES AND COMPLETES PART OF THE SALE

  • Regulatorisk

Humble Group AB (publ) (”Humble” or the ”Company”) has of today entered into two binding agreements with Tingsvalvet Fastighets AB (publ) (the ”Buyer”) regarding the sale of ten properties, which the Company announced in a press release on December 1, 2023 (the “Transaction”). One of the agreements refers to three properties, corresponding to an agreed amount of SEK 137 million after deduction of deferred taxes (“Stage 1”). Stage 1 was completed today, whereby the Buyer has taken ownership of the shares in Humble’s subsidiary, which in turn indirectly owns the three properties. Humble has thus received 80 percent of the agreed property value in cash and the remaining 20 percent in 103 123 issued preference shares in the Buyer. The other agreement refers to the remaining seven properties, corresponding to an agreed amount of SEK 133 million after deduction of deferred taxes (“Stage 2” and together with Stage 1 the “Transaction”). Completion of Stage 2 is conditional on the Buyer obtaining required financing for part of the purchase price relating to Stage 2.

Läs mer