Nyheter & Press

HUMBLE GROUP AB BJUDER IN TILL PRESENTATION AV RESULTATET FÖR DET ANDRA KVARTALET 2024

  • Icke regulatoisk

Humble Group AB (publ.) (”Bolaget”) publicerar sin kvartalsrapport för perioden april-juni 2024, onsdagen den 24 juli kl 08:00. Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation av resultatet för det andra kvartalet kl 10:00 samma dag, där VD Simon Petrén och Bolagets finanschef Johan Lennartsson kommenterar perioden och resultatet.

Läs mer

Save the date: Humble Group bjuder in till kapitalmarknadsdag den 19 september 2024

  • Icke regulatoisk

Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) välkomnar investerare, analytiker, media och andra intressenter till kapitalmarknadsdag torsdagen den 19 september 2024.

Läs mer

Humble Group har utökat sitt befintliga kreditfacilitetsavtal med sammanlagt 300 MSEK och säkerställer finansieringen av koncernens tillväxtinitiativ framgent

  • Icke regulatoisk

Humble Group AB (publ) (”Humble Group” eller ”Bolaget”) har ingått ett ändringsavtal på sedvanliga villkor med Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) och AB Svensk Exportkredit (publ) (”SEK”) avseende utökning av det befintliga kreditfacilitetsavtalet. Ändringsavtalet innebär en utökning om sammanlagt 300 MSEK. Efter utökningen […]

Läs mer

Beslut vid årsstämma i Humble Group AB (publ)

  • Regulatorisk

Vid årsstämman i Humble Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Humble”) den 22 maj 2024 beslutades det bland annat om styrelsens sammansättning, omval av styrelseordförande och revisor, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, ändring av bolagsordning, inrättande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram samt ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier.

Läs mer

HUMBLE GROUP AB POSTPONES THE PRESENTATION OF THE RESULTS FOR THE FIRST QUARTER 2024 DUE TO ILLNESS

  • Icke regulatoisk

Humble Group AB (publ.) (“the Company”) published its quarterly report for the period January-March 2024 on Thursday May 2[nd]  at 08:00. The Companys’ intention was to present the results for the first quarter at 10:00 the same day. The presentation is now postponed due to illness. The Company invites to a new date for the same presentation on Monday 6[th] 08:30, where CEO Simon Petrén and the Company’s CFO Johan Lennartsson comment on the period and the results.

Läs mer

HUMBLE GROUP AB SKJUTER UPP PRESENTATION AV RESULTATET FÖR DET FÖRSTA KVARTALET 2024 PÅ GRUND AV SJUKDOM

  • Icke regulatoisk

Humble Group AB (publ.) (”Bolaget”) publicerade sin kvartalsrapport för perioden januari-mars 2024 torsdagen den 2 maj kl 08:00. Bolagets avsikt var att hålla en presentation av resultatet för det första kvartalet kl 10:00 samma dag. Presentationstillfället skjuts nu upp på grund av sjukdom och Bolaget bjuder istället in till nytt datum för samma presentation måndagen den 6 maj kl 08:30, där VD Simon Petrén och Bolagets finanschef Johan Lennartsson kommenterar perioden och resultatet.

Läs mer

STRONG DEMAND AND IMPROVED PROFITABILITY, FIRST QUARTER 2024

  • Regulatorisk

“We begin 2024 with stable growth in the group, where net sales amounted to SEK 1,838 million (1,592), a total increase of 15 percent, of which 11 percent constitute organic growth. Considering that we had a negative calendar effect of approximately -4 percent as a result of the early Easter, we feel satisfied with the development in the various segments. The work to strengthen the profitability has begun to yield results and the adjusted EBITA margin strengthened from 6 percent to 7 percent, where adjusted EBITA increased by 25 percent to SEK 128 million (102). The cash flow from operating activities developed well and amounted to SEK 127 million (102). The change in working capital negatively affected the free cash flow, as a result of strategic investments in inventory before price increases and rising cocoa prices at some of the distribution companies. The gross margin has continued to develop in the right direction and amounted to 31 percent (30). The relative increase was greater, as we did not fully consolidate all the Privab companies during the comparison period, which have a lower gross margin than the rest of the group. Humble has a good momentum and we have a positive view of the development going forward, with a focus on continued expansion and growth.” – Simon Petrén, CEO Humble Group AB.

Läs mer

STARK EFTERFRÅGAN OCH FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET, FÖRSTA KVARTALET 2024

  • Regulatorisk

“Vi inleder 2024 med en stabil tillväxt i koncernen, där nettoomsättningen uppgick till 1 838 MSEK (1 592), en ökning om totalt 15 procent varav 11 procent utgörs av organisk tillväxt. Beaktat att vi haft en negativ kalendereffekt om ca -4 procent till följd av den tidiga påsken, känner vi oss nöjda med utvecklingen i de olika segmenten. Arbetet med att ytterligare stärka lönsamheten har börjat ge resultat och den justerade EBITA-marginalen stärktes från 6 procent till 7 procent, där justerad EBITA ökade med 25 procent till 128 MSEK (102). Kassaflödet från den operativa verksamheten utvecklades väl och uppgick till 127 MSEK (102). Förändring av rörelsekapital påverkade det fria kassaflödet negativt, till följd av strategiska investeringar i lager inför prisökningar och ökade kakaopriser för vissa av distributionsbolagen. Bruttomarginalen har fortsatt att utvecklas åt rätt håll och uppgick till 31 procent (30). Den relativa ökningen var större eftersom vi under jämförelseperioden inte fullt ut konsoliderat alla Privab-bolagen, vilka har en lägre bruttomarginal än koncernen i övrigt. Humble har ett bra momentum och vi har en optimistisk syn på utvecklingen framåt, med fokus på fortsatt expansion och tillväxt.”-  Simon Petrén, VD Humble Group AB.

Läs mer

HUMBLE GROUP AB INVITES TO THE PRESENTATION OF THE RESULTS FOR THE FIRST QUARTER 2024

  • Icke regulatoisk

Humble Group AB (publ.) (“the Company”) publishes its quarterly report for the period January-March 2024 on Thursday May 2[nd] at 08:00. The Company invites investors, analysts and media to a presentation of the results for the first quarter at 10:00 the same day, where CEO Simon Petrén and the Company’s CFO Johan Lennartsson comment on the period and the results.

Läs mer

HUMBLE GROUP AB BJUDER IN TILL PRESENTATION AV RESULTATET FÖR DET FÖRSTA KVARTALET 2024

  • Icke regulatoisk

Humble Group AB (publ.) (”Bolaget”) publicerar sin kvartalsrapport för perioden januari-mars 2024 torsdagen den 2 maj kl 08:00. Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation av resultatet för det första kvartalet kl 10:00 samma dag, där VD Simon Petrén och Bolagets finanschef Johan Lennartsson kommenterar perioden och resultatet.

Läs mer