INVESTERARE

Bolagsstyrning

Under flikarna i menyn finns information om styrningen av Bolaget.

Bolagsordning

Certified adviser

FNCA Sweden AB har utvalts som Bolagets Certified Adviser.

FNCA Sweden AB
Postadress: Box 5807, 102 48 Stockholm
Besöksadress: Humlegårdsgatan 5, 102 48 Stockholm
Telefon: 08-528 00 399
E-post: info@fnca.se
Hemsida: www.fnca.se

Organisationsnummer: 556794-4797

Revisor

Revisor är Carl-Johan Kjellman, verksam vid BDO Mälardalen AB, auktoriserad revisor och medlem i FAR.

Valberedning

Valberedningen består av

  • Henrik Patek som representant för Roosgruppen
  • Thomas Petrén som representant för eget aktieinnehav
  • Noel Abdayem som representant för eget aktieinnehav
  • Peter Werme i egenskap av ordförande i styrelsen för Humble Group

Bolagsstämmor

Kallelse till års- och bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få deltaga i års- och bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Protokoll