Bolagsstyrning

Under flikarna i menyn finns information om styrningen av Bolaget.

Bolagsordning

Ledning
Styrelse

Certified adviser

FNCA Sweden AB har utvalts som Bolagets Certified Adviser.

FNCA Sweden AB
Postadress: Box 5807, 102 48 Stockholm
Besöksadress: Humlegårdsgatan 5, 102 48 Stockholm
Telefon: 08-528 00 399
E-post: info@fnca.se
Hemsida: www.fnca.se

Organisationsnummer: 556794-4797

Bolagsstämmor

Kallelse till års- och bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få deltaga i års- och bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Förslag till valberedningen

Förslag till valberedningen kan mailas in till: valberedning@humblgroup.se

Revisor

Revisor är Carl-Johan Kjellman, verksam vid BDO Mälardalen AB, auktoriserad revisor och medlem i FAR.

Valberedning

Valberedningen består av

  • Kristina Brandt – Neudi & Co – Ordförande valberedning
  • Aram Jimal – NCPA Capital
  • Henrik Patek – RoosGruppen AB
  • Dajana Mirborn – i egenskap av ordförande Humble Group

Humble Group AB (publ) – Principer för tillsättande av valberedning

Publiceras senast sex månader före nästkommande årsstämma

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet består av

  • Pål Bruu
  • Ola Cronholm

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet består av

  • Dajana Mirborn
  • Henrik Patek

Protokoll och dokument

2024

2023

2022

2021

2020

+47

Antal företag

7 295 MSEK

Nettoomsättning
LTM Q1 2024

531 MSEK

Justerad EBITA
LTM Q1 2024