Bolagsstyrning

Under flikarna i menyn finns information om styrningen av Bolaget.

Bolagsordning

Ta del av bolagsordningen här.

IR Kontakt:
simon.petren@humblegroup.se

Ledning
Styrelse

Certified adviser

FNCA Sweden AB har utvalts som Bolagets Certified Adviser.

FNCA Sweden AB
Postadress: Box 5807, 102 48 Stockholm
Besöksadress: Humlegårdsgatan 5, 102 48 Stockholm
Telefon: 08-528 00 399
E-post: info@fnca.se
Hemsida: www.fnca.se

Organisationsnummer: 556794-4797

Bolagsstämmor

Kallelse till års- och bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få deltaga i års- och bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Revisor

Revisor är Carl-Johan Kjellman, verksam vid BDO Mälardalen AB, auktoriserad revisor och medlem i FAR.

Valberedning

Valberedningen består av

  • Henrik Patek (representant för RoosGruppen)
  • Aram Jimal (representant för NCPA)
  • Henrik Forsberg (representant för Neudi & Co.)
  • Peter Werme i egenskap av ordförande i styrelsen för Humble Group

Protokoll och dokument

2022

2021

2020

+42

Antal företag

4 800 MSEK

Konsoliderad nettoomsättning 2022

466 MSEK

Konsoliderad Justerad EBITA 2022